Urobte si ra­dosť a zá­ro­veň pris­pejte na dobrú vec vďaka Ce­lo­den­nému dob­rému na­ku­po­va­niu v NO­SENE!

Se­cond-hand NO­SENE už nie­koľko ro­kov spája štý­lové ná­kupy a po­moc. Etab­lo­vané po­du­ja­tie Ce­lo­denné dobré na­ku­po­va­nie ten­to­krát od­štar­tuje spo­lu­prácu s koz­me­tic­kou spo­loč­nos­ťou AVON. Už 29. mája si bu­dete môcť kú­piť uni­kátne kúsky od am­ba­sá­do­rov pro­jektu AVON za zdravé pr­sia – Be­áty Du­ba­so­vej, Aleny He­ri­ba­no­vej, Kvetky Hor­vát­ho­vej, Ro­mana Ju­raška či Petra Al­tofa alias Expl0iteda.

zdroj: NO­SENE

Tú­žite vlast­niť ob­le­če­nie alebo do­pl­nok od ob­ľú­be­nej osob­nosti a mať z ná­ku­pov sku­točne dobrý po­cit? Príďte v uto­rok 29. mája do NO­SENE a do­prajte si bez vý­či­tiek. Celý vý­ťa­žok z pre­daja po­pu­tuje dvom ob­čian­skym zdru­že­niam OZ Zdravá žena a OZ My Mamy. „Tak ako v No­sene, kde má každá vec svoj prí­beh, aj za kaž­dým na­šim trič­kom je prí­beh ženy – bo­jov­níčky za zdravé pr­sia. Či už je to žena, ktorá sama bo­jo­vala s ra­ko­vi­nou pr­s­níka a svo­jou od­va­hou a si­lou in­špi­ruje svet alebo žena, ktorá fandí všet­kým sta­toč­ným že­nám a po­máha me­niť tento svet k lep­šiemu. Spo­ločná myš­lienka po­má­hať že­nám, ktoré sa ocitli v ne­priaz­ni­vej ži­vot­nej si­tu­ácii, bola zá­klad­ným pi­lie­rom spo­lu­práce spo­loč­nosti AVON a NO­SENE. Máme ra­dosť a ďa­ku­jeme, že spo­ločné hod­noty po­moci vy­zná­vajú aj naši dl­ho­roční am­ba­sá­dori, ktorí sa roz­hodli tento pro­jekt pod­po­riť a už te­raz vieme, že má­jový cha­ri­ta­tívny event je len pr­vým z mno­hých spo­loč­ných ini­cia­tív, ktoré pri­pra­vu­jeme,“ po­ve­dala Jana Po­ho­rel­ská, PR špe­cia­lista spo­loč­nosti AVON pre Slo­ven­skú re­pub­liku.

zdroj: NO­SENE

Známe dámy a dvaja páni pod­po­rili túto myš­lienku kús­kami zo Zary, H&M, Manga ale i lu­xus­nej­šími z dielne Ale­xan­der Wang, Rag and Bone či Isa­bel Ma­rant. Via­ceré mo­dely majú svoj je­di­nečný prí­beh. Alenka He­ri­ba­nová da­ro­vala zlatý top od re­no­mo­va­nej sty­lis­tky Zu­zany Ka­ni­so­vej, Be­áta Du­ba­sová zas šaty, v kto­rých ne­je­den raz za­spie­vala „Za dve­rami mo­jej izby“. Zau­jala ma vý­borná myš­lienka – dať druhú šancu ša­tám a zá­ro­veň tým po­má­hať a pod­po­riť dobrú vec vý­ťaž­kom pre ob­čian­ske zdru­že­nia. Je mi to sym­pa­tické, aj blízke. Práve preto som sa do toho rada za­po­jila,“ vy­svet­lila spe­váčka Be­áta Du­ba­sová.

Mo­de­rá­torka Kvetka Hor­vát­hová da­ro­vala ra­fi­no­vaný top od mód­nej ná­vrhárky Ve­ro­niky Hlož­ní­ko­vej či ele­gantné ve­černé šaty. Prečo sa roz­hodla po­môcť pri­blí­žila: Vo svo­jom ži­vote ne­za­bú­dam na tých, ktorí po­tre­bujú po­môcť… Ve­rím, že pre­da­jom týchto kús­kov z môjho šat­níka pris­pe­jem as­poň troš­kou na po­moc tý­ra­ným že­nám a že­nám bo­ju­jú­cich s ra­ko­vi­nou.“ Do Ce­lo­den­ného dob­rého na­ku­po­va­nia sa za­po­jil aj známy you­tu­ber Expl0ited. „Veci som ve­no­val, lebo som chcel aby nie­komu spra­vili as­poň takú ra­dosť ako spra­vili mne,“ do­dal.

zdroj: NO­SENE

Zo spo­lu­práce má ra­dosť aj spo­lu­ma­ji­teľka a ma­na­žérka NO­SENE Katka Hu­ty­rová. „Te­ším sa, že osob­nosti ve­no­vali čas vy­trie­de­niu šat­ní­kov a za­po­jili sa do pod­pory dob­rej veci, kto­rou je po­moc tý­ra­ným že­nám a že­nám tr­pia­cim tre­tím naj­čas­tej­šie sa vy­sky­tu­jú­cim ocho­re­ním – ra­ko­vi­nou pr­s­níka. Je dô­le­žité upo­zor­ňo­vať na tieto témy a vzá­jomne si po­má­hať.“

Je­di­nečné vo­ňavé kúsky zo šat­ní­kov am­ba­sá­do­rov pro­jektu AVON za zdravé pr­sia budú pri­pra­vené už 29. mája na ak­cii Ce­lo­denné dobré na­ku­po­va­nie v NO­SENE v Bra­ti­slave od 10.00 do 19.00

Komentáre