Krásna, ne­star­núca, di­voká či zmy­selná. Práve toto sú slová, ktoré presne vy­sti­hujú vý­bornú ar­gen­tín­sko-uru­gu­aj­skú spe­váčku a he­rečku – Na­tá­liu Ore­iro.

we­he­ar­tit.com

Mnohé sme si pri po­hľade na túto krásku nie raz len ťažko po­vzdychli a žiar­livo krú­tili hla­vou. Či už nad jej do­ko­na­lou po­sta­vou, krás­nymi ku­če­ra­vými vlasmi či pre­nád­her­ným úsme­vom, kto­rým sa jej už po­da­rilo po­bláz­niť ne­jed­ného muža. Ako ne­skrotná Mi­lag­ros si zís­kala srd­cia mno­hých di­vá­kov a pria­zeň snáď všet­kých ve­ko­vých ka­te­gó­rií.

No Na­tá­lia je v pr­vom rade vy­ni­ka­júca spe­váčka, ktorá ma na svo­jom konte množ­stvo skve­lých skla­dieb. Pri hudbe sa ale stáva, že sa člo­vek za­budne sú­stre­diť aj na sa­motný text. Mno­ho­krát aj kvôli tomu, že mu akosi ne­ro­zu­mie. Čo je ale veľká škoda, pre­tože v sklad­bách Na­tá­lii Ore­iro sa často skrý­vajú veľmi pekné myš­lienky, nad kto­rými sa oplatí na­ozaj za­mys­lieť. A my ti práve preto te­raz nie­koľko prí­kla­dov pri­ná­šame.

Cam­bio Do­lor

Cam­bio do­lor por li­ber­tad
Cam­bio he­ri­das por un su­eño
Que me ay­ude a con­ti­nuar
Cam­bio do­lor, fe­li­ci­dad
Que la su­erte sea su­erte
Y no algo que no he de al­can­zar.

Me­ním bo­lesť za slo­bodu
Me­ním rany za sen
Ktorý mi po­máha po­kra­čo­vať
Me­ním bo­lesť za šťas­tie
A nech je šťas­tie šťas­tím
Nie nie­čím, čo je ne­do­sia­hnu­teľné.

No me ar­re­piento de este amor

No me ar­re­piento de este amor
Au­nque me cu­este el co­ra­zón;
Amar es un mi­lagro y yo te amé
Como nunca ja­más lo ima­giné.
Yo siento que la vida se nos va
Y que el día de hoy no vu­elve más.

Ne­ľu­tu­jem túto lásku
Hoci za ňu pla­tím svo­jím srd­com;
Mi­lo­vať je zá­zrak a ja som ťa mi­lo­vala
Tak ako som si to ni­kdy ne­pred­sta­vo­vala.
Cí­tim, že ži­vot sa nám kráti
A dnešný deň sa ni­kdy ne­bude opa­ko­vať.

De Tu Amor

De tu amor, solo qu­e­dan pa­lab­ras,
pero ya no se hab­lan tu alma ni mi co­ra­zón.
De tu amor, solo qu­eda el ol­vido,
y lo que has pro­me­tido, con el viento se mar­chó.
Pero igual, te re­cu­erdo cada no­che.

Z tvo­jej lásky ostá­vajú už len slová
Už spolu ne­ho­vorí tvoja duša a moje srdce
Z tvo­jej lásky os­talo len za­bud­nu­tie
A to čo si sľú­bil, od­išlo s vet­rom
Ale aj na­priek tomu na teba každú noc mys­lím.

Komentáre