Dnes ti pri­ná­šam člá­nok, v kto­rom sa do­zvieš, akú po­slednú vec mu­síš ne­od­kladne uro­biť do konca de­cem­bra.

Ba­ran

Tento rok si sa za­kaž­dým sna­žila byť tá naj­lep­šia. No ne­mu­síš cho­diť všade prvá a ne­mu­síš byť naj­lep­šia vo všet­kom, čo ro­bíš. Po­zri sa na to re­a­lis­ticky a uznaj, že si ro­bila zo všet­kých naj­viac. Ale čo tvoje zdra­vie a psy­chická po­hoda? Ne­mu­síš sa rozk­rá­jať a všet­kým po­má­hať, na konci roka po­môž hlavne sebe tým, že si zo­be­rieš pár dní voľna a ne­bu­deš ab­so­lútne nič ro­biť.

Býk

Tento rok si uro­bila veľa ne­správ­nych roz­hod­nutí. Pri­pi­so­vala si si však aj vinu na­vyše. No nie vždy je všetko tvoja chyba. Aj iní ľu­dia bý­vajú zra­není, aj iní ľu­dia ro­bia chyby a mý­lia sa. Ne­chaj to tak, ne­viň sa za niečo, čo sa stalo už dávno. Pusť to z hlavy.

zdroj: unsp­lash.com

Blí­ženci

Za­budni na každú uda­losť, ktorú si tento rok vy­ne­chala. Ne­mô­žeš byť všade a ro­biť všetko. Mô­žeš byť len na jed­nom mieste a ro­biť niečo, čo ťa sku­točne baví. Ne­smúť za tým, čo by mohlo byť, ale oceň to, čo máš te­raz.

Rak

Ne­chaj ísť muža, ktorý ťa mi­lo­val, no opus­til ťa. Ľu­dia do tvojho ži­vota pri­chá­dzajú a od­chá­dzajú. Ne­mu­síš naňho za­bud­núť, mô­žeš s ním byť v kon­takte, len ho ne­drž vo svo­jom srdci.

Lev

Za­budni na všetky od­miet­nu­tia. Nie každý, koho stret­neš, ťa musí mi­lo­vať. Je to nor­málne. Či sa jedná o sú­kromný alebo pra­covný ži­vot, od­miet­nu­tie je tu na to, aby si sa mohla zlep­šiť a pop­ra­co­vať na sebe.

Panna

Za­budni na všetky pro­jekty alebo práce, ktoré sa ti ne­po­da­rili. Rok je skoro na konci a ni­kto nie je do­ko­nalý. Ne­mu­síš to ča­kať ani od seba. Ne­oča­ká­vaj od seba do­ko­nalé vý­sledky, lebo bu­deš ešte viac skla­maná. Do­praj si rad­šej viac času pre seba.

zdroj: stocksy.com

Váhy

Zbav sa stra­chu zo sin­gle ži­vota. Byť sama nie je také zlé, ako si mys­líš. Máš viac času na pria­te­ľov, na roz­maz­ná­va­nie svo­jich ne­terí či sy­nov­cov alebo iných ro­din­ných prí­sluš­ní­kov. Nauč sa, že byť sama a zá­ro­veň sa cí­tiť mi­lo­vaná, nie je ne­možné.

Škor­pión

Za­bráň tomu, aby ti jedna osoba, ktorá ťa okla­mala, ne­do­vo­lila dô­ve­ro­vať dru­hým. To, že ti nie­kto kla­mal ne­zna­mená, že ti budú kla­mať aj os­tatní. Nie­ktorí ľu­dia ne­budú stáť vždy pri tebe, ne­budú lo­jálni a ne­budú ťa dr­žať, keď to bu­deš po­tre­bo­vať. No stále exis­tujú ľu­dia, ktorí stoja za tvoju dô­veru.

Stre­lec

Roz­hodne sa ne­mô­žeš cí­tiť smutná, že tento rok končí. Ces­to­va­nie a ob­ja­vo­va­nie máš ne­po­chybne v krvi, ale to, že niečo končí ne­zna­mená, že skon­čia aj tvoje vý­lety. Práve te­raz je čas, aby si si za­re­zer­vo­vala le­tenku a te­šila sa na to, čo ti pri­ne­sie ďalší rok.

Ko­zo­ro­žec

Pri­znaj sa, že si tento rok stra­tila kon­trolu nad ve­cami, ktoré sa diali v tvo­jom ži­vote. Je v po­riadku stra­tiť kon­trolu, je v po­riadku, ak sa cí­tiš bez­ná­dejne alebo vy­stra­šene. Ne­mô­žeš sa však na všetko vy­ho­vá­rať, mu­síš pri­jať zod­po­ved­nosť za všetko, čo ro­bíš.

Vod­nár

Splň všetky sľuby, ktoré si tento rok dala ľu­ďom. Ne­spl­nené sľuby sú veľké skla­ma­nie pre všet­kých, ver mi. Ne­ne­chaj tvoje ne­spl­nené sľuby, aby ľudí pre­sved­čili o tom, že sa ti nedá ve­riť.

Ryby

Snaž sa ig­no­ro­vať zlú kri­tiku. Časy, kedy ťa ľu­dia kri­ti­zo­vali a ty si sa za to urá­žala, sú há­dam preč. Ne­mô­žeš sa urá­žať, keď ti nie­kto po­vie, čo a ako máš ro­biť. Kri­tika, ktorá je zlá, by v tvo­jom ži­vote ne­mala čo ro­biť. No tú dobrú kri­tiku sa snaž pri­jať a zlep­šo­vať sa kaž­dým dňom.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre