In­ter­net je plný re­cep­tov na do­máce te­lové či ple­ťové sc­ruby. Cuk­rové, ká­vové alebo s ov­se­nými vloč­kami. Ak sa o seba rada sta­ráš, je prav­de­po­dobné, že si už nie­ktoré vy­skú­šala. 

Je to skvelý a ce­novo do­stupný ná­pad na skráš­le­nie po­kožky a vy­uži­tie do­má­cich zá­sob. Ale je mož­nosť, že sú nie­ktoré tieto zdan­livo dobré re­cepty viac škod­livé, ako si mys­líme? V nie­kto­rých prí­pa­doch áno. Toto sú 2 z nich, pri kto­rých by si mala pred po­u­ži­tím po­roz­mýš­ľať, či ti sku­točne môžu po­môcť.

Sc­ruby, ktoré sú na na­šom trhu pre­chá­dzajú vý­rob­ným pro­ce­som, tes­to­va­niami a sú vždy špe­ciálne ur­čené na vy­braný typ po­kožky. Jed­no­du­cho, ak si vy­rá­baš sc­rub podľa re­ceptu z in­ter­netu, ide o vše­obecný re­cept, ktorý ne­môže fun­go­vať na všet­kých. Je­den z nich je aj po­pu­lárny ká­vový sc­rub.

Jed­no­du­chý DIY re­cept spo­číva v tom, že si odo­be­rieš zvy­šok kávy, po­u­ži­ješ ho ako pí­ling. Ko­feín pridá aj trošku roz­jas­ne­nia. Av­šak malé zvyšky ká­vo­vých zŕn môžu spô­so­biť zá­pal, ak máš ot­vo­rené póry. Pri su­chej po­kožke môžu spô­so­biť po­dráž­de­nie, in­fek­ciu a ešte väč­šie vy­su­še­nie. Na­vyše je roz­diel me­dzi ká­vo­vým pí­lin­gom špe­ciálne vy­ro­be­ným a ur­če­ným na pleť a zvyš­kom z do­pi­tej kávy.

Dru­hým naj­hor­ším DIY ti­pom sú re­cepty na pí­lingy, ktoré ob­sa­hujú ja­blčný ocot. Ten by mal zo­svet­ľo­vať fľaky, pig­men­tové škvrny a vďaka an­ti­bak­te­riál­nym vlast­nos­tiam po­má­hať s akné. Aj keď má ja­blčný ocot vý­hody, na­prí­klad pri zni­žo­vaní hmot­nosti či cho­les­te­rolu, na pleť by sa roz­hodne mal po­u­ží­vať s veľ­kou opatr­nos­ťou. Ob­sa­huje to­tiž ky­se­linu oc­tovú, ktorá môže spô­so­biť po­pá­le­niny po­kožky.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre