Po­maly sa učím, že je úplne v po­riadku dať si pauzu vo vzťa­hoch. Že nie­kedy je to po­vin­nosť a my mu­síme byť chvíľu sami, aby sme po­cho­pili veci, ktoré sme pred­tým ne­chá­pali. Po­maly sa učím, že je po­treba dať si pauzu zo ži­vota a od ľudí, aby sme na­čer­pali novú ener­giu, in­špi­ro­vali sa a mo­ti­vo­vali sa bez toho, aby nám po­má­hali iní ľu­dia.

Vzťahy sú kom­pli­ko­vané, pre­tože ľu­dia sú kom­pli­ko­vaní. Je ťažké viesť ži­vot, v kto­rom do­ká­žeš byť ne­us­tále šťastná a ľu­dia ti v tom ob­čas tiež ne­po­má­hajú. Najmä vzťahy z lásky ve­dia byť riadne kom­pli­ko­vané a ve­dia ťa ab­so­lútne vy­šťa­viť aj z psy­chic­kého hľa­diska. Ob­čas tak za­bú­dame na to, že si sami zby­točne ub­li­žu­jeme a do­slova sa tý­rame. A pri­tom je­diné, čo je treba spra­viť, že skrátka spo­ma­liť a na­čer­pať po­trebnú ener­giu.

,,Na tomto svete si ne­mô­žete vy­brať, či vám nie­kto ub­líži, ale as­poň do is­tej miery sa mô­žete roz­hod­núť, kto kon­krétne to bude.“ – z filmu Na vine sú hviezdy

Po­maly sa učím, ako mi­lo­vať znovu, pre­tože mi­nulé vzťahy ma prí­liš vy­čer­pali. Po­maly sa učím, že je po­trebné dať si pauzu a po­u­va­žo­vať o tom, kým vlastne som. Je po­trebné po­ve­dať si „Ok, stačí, te­raz chcem byť sama“, a nie sa len vr­hať do vzťa­hov len preto, lebo sa nie­kedy cí­tim osa­melo. 

Po­maly sa učím, že ľu­dia v mo­jom ži­vote sú buď tes­tom, tres­tom alebo da­rom a ja je­diné, čo mô­žem uro­biť, je vy­chut­nať si jazdu ži­vota a čer­pať z nej.

,,Ľu­dia nás opúš­ťajú, alebo nás ne­mi­lujú, alebo nás ne­chápu, alebo my ne­chá­peme ich, a strá­came a zra­ňu­jeme je­den dru­hého.“ – z filmu Pa­pie­rové mestá

Po­maly sa učím, ako znova mi­lo­vať a púš­ťať do svojho ži­vota ľudí, ktorí len ne­ub­li­žujú. Po­maly sa učím, že chcem byť pre svojho bu­dú­ceho par­tnera tým naj­lep­ším člo­ve­kom, no naj­skôr na to mu­sím prísť sama a po­cho­piť to.

Komentáre