Hej ty. Áno ty. Po­zorne te­raz čí­taj, pro­sím. Chcem aby si ve­dela, aká si úžasná. Pre­krásna. Ne­pot­re­bu­ješ žia­den mej­kap, aby si vy­ze­rala do­ko­nale. Ty predsa si do­ko­nalá. Najmä vtedy, ak sa na nič neh­ráš. Buď preto sama se­bou.

Tvoje oči sú žia­rivé. Tvoj úsmev je úp­rimný. Preto sa ne­us­tále usmie­vaj. Ni­kdy ne­vieš, kedy sa do teba nie­kto vďaka tomu za­mi­luje. Máš pre­krásnu po­stavu. Ne­zá­leží na tom, koľko máš ki­lo­gra­mov. Tvoje sú pri­ro­dzene lesklé. Ne­pot­re­bu­ješ si ich far­biť, aby si nie­koho oča­rila.

Vždy sa ve­nuj tomu, čo ťa baví a čo ťa naj­viac na­pĺňa. Ne­zá­leží na tom, či ide o šport, ume­nie alebo ta­nec. Po­kiaľ si pri tejto čin­nosti šťastná, ni­kdy sa jej ne­pres­taň ve­no­vať. A už vô­bec nie pre chlapa. Ak skon­číš s nie­čím, čomu si za­svä­tila svoje srdce len preto, lebo ti to ká­zal on, jed­ného dňa ťa toto roz­hod­nu­tie bude veľmi mr­zieť.

zdroj: Photo by Jo­anna Nix on Unsp­lash.com

Ni­kdy sa ne­zmeň len preto, aby si za­pô­so­bila na ne­ja­kého chlapa. Prvý me­siac vo vzťahu mu va­dili tvoje nechty. Po­tom to boli tvoje vlasy, ob­le­če­nie a na­ko­niec ko­níčky. Jed­ného dňa si prišla na to, že si sa vzdala úplne všet­kého. Pre­ro­bil ťa na svoj ob­raz.

Lenže on ťa ne­mi­luje takú, aká si. Ne­mi­luje tvoju sku­točnú dušu, tvoje pravé ja. On sa za­mi­lo­val iba do ob­razu, ktorý si sám vy­tvo­ril. Toto mu­síš po­cho­piť. Zme­nila si sa kvôli nemu. Ta­kýto vzťah sa nedá na­zý­vať pra­vou lás­kou. Je to iba chvíľ­kový ošiaľ, ktorý pre­hrmí. Ako­náhle sa mu zu­nu­ješ, tak ťa opustí.

Pravá láska je ne­ná­ročná. Ne­žiada veľa a je úp­rimná. Pra­mení z hĺbky srdca a je schopná ne­ko­nečne mi­lo­vať. Sku­točná láska dáva bez toho, aby chcela niečo na­s­päť. Ne­snaží sa nie­koho ako­koľ­vek me­niť. Mi­luje všetky dobré vlast­nosti, ale aj ne­dos­tatky. Pre­tože mi­luje ce­lým srd­com.

Komentáre