Mi­lu­jem jed­ného muža. Jeho láska je pre mňa veľmi dô­le­žitá a predsa ona nie je to z čoho ži­jem. Ona je to, prečo každý deň vsta­nem s po­ci­tom tak krás­nym, keď pri srdci hreje ma ná­dej. Ná­dej, že jed­ného dňa bu­dem jeho pani man­žel­kou, jeho po­lo­vič­kou, pý­chou a navždy mi­lu­jú­cou pria­teľ­kou.

Ne­dávno mi tento muž na jednu z mo­jich mno­hých otá­zok od­po­ve­dal nád­her­nými slo­vami. „Veľmi ťa ľú­bim a bu­dem ľú­biť už len teba. Do konca ži­vota chcem boz­ká­vať len tvoje pery, mi­lo­vať už len tvoje telo a vstá­vať s po­hľa­dom na teba. Už te­raz viem, že ty bu­deš mat­kou na­šich deti.“ Tieto slova za­hriali moju dušu a srdce mi v hrudi tan­co­valo lás­kou. Mi­lo­vať a cí­tiť, ako sa tá istá láska vra­cia ako bu­me­rang.

zdroj: pe­xels.com

Tento muž s jeho lás­kou dáva mi po­cit bez­pe­čia, šťas­tia, je mo­jim úto­čis­kom v čase, keď ne­viem nájsť tú správu z ciest. S ním za­bú­dam na zhon a kaž­do­denné trá­pe­nie. Je mo­jim naj­väč­ším a naj­lep­ším da­rom aký mi Boh mo­hol po­slať do cesty. Je je­di­nou mož­nos­ťou a zá­ro­veň naj­jed­no­duch­šou voľ­bou. Aj preto chcem stáť vedľa neho, dr­žať ho za ruku a kri­čať do ce­lého sveta, ako veľmi ho mi­lu­jem. Po­má­hať mu správne sa roz­hod­núť, sta­rať keď bude chorý, byť mu opo­rou v zlých a ťaž­kých chví­ľach a tiež chcem byť tá, ktorá bude prvá pri jeho ví­ťazs­tvách.

Zá­ro­veň je ťažké a od­vážne sľú­biť jed­nému člo­veku ver­nosť na celý ži­vot. Tej pred­stavy sa sa­moz­rejme tro­chu bo­jím, no ne­skôr, keď nad tým roz­mýš­ľam si uve­do­mu­jem, že nič iné nech­cem viac. Byť ver­nou a sil­nou po­lo­vič­kou s lás­ka­vým srd­com. Ne­spad­núť v po­ku­šení a ne­zat­riasť sa pri jed­nom údere. Ak však vieme, čo chceme ne­bude ťažké v skúš­kach lásky ob­stáť s pev­nou vô­ľou.

S fy­zic­kou lás­kou to je po­dobné. Pre­ží­vať chvíle plné vášne a túžby. Táto láska pre­hĺbi a zväčší lásku, kto­rou na­ozaj mi­lu­jem a v srdci cí­tim. Nežné do­tyky, bozky a silný zá­van túžby, keď dve telá, splynú v jedno. Nád­herná pred­stava. Len s ním chcem pre­ží­vať to každú noc či deň, pre­tože ho ce­lým srd­com mi­lu­jem.

Komentáre