Z času na čas kaž­dej z nás do­káže pleť na­ro­biť pekné „vrásky“. Ak máme ob­do­bie, kedy sa ne­vieme zba­viť vy­rá­žok ani za po­moci rôz­nych „ozdrav­ných“ kúr a dra­hej koz­me­tiky, na rad pri­chá­dza rie­šiť prob­lém z vnútra.

Ur­čite nie je žiad­nym ta­jom­stvom, že spô­sob ži­vota, stres, hor­móny, zdra­votný stav a naša vý­živa sa od­zr­kad­ľuje práve na na­šej po­kožke. Niečo z toho ovplyv­niť ne­do­ká­žeme, no niečo áno. Dr. Ka­rin Her­monni  sa pre Eli­te­daily.com vy­jad­rila, aké po­tra­viny sú tie, ktoré nám do­po­môžu ku krás­nej pleti. Podľa nej je zá­kla­dom mať roz­ma­nitý je­dál­ni­ček, ktorý bude zhŕ­ňať všetky telu pros­pešné ži­viny. A práve preto ti dnes pri­ná­šame člá­nok o tom, kde ti ich pred­sta­víme. Tu sú:

  1. Ko­ko­sový olej

pi­xa­bay.com

Po­maly si za­čí­nam mys­lieť, že ne­exis­tuje nič, čo by ne­do­ká­zal ko­ko­sový olej spra­viť. Prí­roda nám tento zá­zrak po­slala priamo z neba. Jeho vy­užite je rôz­no­rodé, od va­re­nia, cez masky na vlasy, až po lo­kálne po­u­ži­tie na pleť. No to nie je všetko, ko­ko­sový olej by sme si mali do­priať aj čerstvý a na ly­žičke!

Podľa Dr. Josha Axe, za­kla­da­teľa An­cient Nut­ri­tion  a DrAxe.com, je ko­ko­sový olej pre pleť skvelý, pre­tože má an­ti­bak­te­riálne a an­ti­my­ko­tické účinky, je plný an­ti­oxi­dan­tov a zdra­vých tu­kov.“Ko­ko­sový olej po­sil­ňuje imu­nitný sys­tém a ochra­ňuje zdra­vie. Zá­ro­veň do­káže po­môcť v boji proti bak­té­riám a zá­pa­lom.“

  1. Lis­tová ze­le­ninawww.pi­xa­bay.com

Pý­taš sa prečo je tomu tak? Dr. Gi­offre sa vy­jad­ril, že por­cia lis­to­vej ze­le­niny na ta­nieri po­máha trá­ve­niu a pod­po­ruje jeho fun­kciu. Je ne­vy­hnutné pri­jí­mať do­sta­tok vlák­niny na to, aby naše trá­ve­nie fun­go­valo, tak ako má, a aby sme z tela od­strá­nili to­xíny, čím zlep­šíme  vnú­torný stav nášho or­ga­nizmu.

 

  1. Rybí tuk a tučné ryby

Ok­rem toho, že ryba je vy­ni­ka­jú­cim zdro­jom pro­te­ínov, je aj zdro­jom omega – 3 mast­ných ky­se­lín, ktoré je ne­vy­hnutné za­ra­diť do je­dál­nička. Dr. Axe po­ve­dal: „Ky­sela do­ko­sa­he­xa­e­nová a ky­se­lina ei­ko­sa­pen­ta­e­nová sú zá­klad­nými omega – 3 mast­nými ky­se­li­nami, po­treb­nými v boji proti zá­pa­lom a star­nu­tiu pleti.“ Na­vyše vraj do­po­má­hajú k po­koj­nému spánku, čo sa od­razí na krásne od­dýc­hnu­tej pleti.

www.pi­xa­bay.com
  1. Ze­lený čaj

Pitný re­žim je pre zdra­vie sám o sebe veľmi dô­le­žitý. A pleť nie je žiad­nou vý­nim­kou. Lisa Sa­mu­els, R. D., ho­vorí: „Pi­tie tohto čaju po­máha vy­pla­vo­vať to­xíny a bo­jo­vať proti zá­pa­lom. Na­vyše ob­sa­huje ka­te­chíny, ktoré po­má­hajú pre­kr­vo­vať po­kožku a za­ne­chá­vajú ju pružnú a hyd­ra­to­vanú.“

www.pi­xa­bay.com

  1. Med

Ho­vorí sa, že keď za­hy­nie po­sledná včela, za­hy­nie ľud­stvo. Med je prí­rod­ným zdro­jom ži­vín, a to hlavne vi­ta­mí­nov. Mô­žeš ho po­u­žiť na osla­de­nie ná­po­jov, alebo priamo na po­kožku. Vy­skú­šaj si ho na­niesť na 10 mi­nút na pery, a uvi­díš, aké jemné ostanú.

www.pi­xa­bay.com

  1. Rast­linný pro­teín

Dr. Had­ley King, der­ma­to­lo­gička z NYC,  sa vy­jad­rila že: „pro­te­íny sú sta­vebné sú­časti ce­lého tela, za­hŕňa­júc po­kožku, vlasy a nechty“. Je­de­nie rast­lin­ného pro­te­ínu, ktorý vieme nájsť v stru­ko­vi­nách a rôz­nych se­me­nách, či ore­choch, po­máha vy­tvo­riť ochrannú ba­ri­éru, ktorá chráni po­kožku pred vply­vom von­kaj­šieho pro­stre­dia.

www.pi­xa­bay.com
  1. Horká čo­ko­láda

A de­zert na zá­ver. Ak si si mys­lela, že tento bod bu­deš mu­sieť zo svojho je­dál­nička vy­ho­diť, si na omyle. Reč je ale o kva­lit­nej hor­kej čo­ko­láde, ktorá do­káže po­te­šiť telo ale aj dušu. Fla­vo­no­idy (an­ti­oxi­danty ob­sia­hnuté v čo­ko­láde, ale aj v čer­ve­ných bo­bu­ľo­vi­tých plo­doch, či čer­ve­nom víne) za­ne­chá­vajú pleť hyd­ra­to­vanú a chrá­nia ju pred oxi­dač­ným stre­som. Takže ak bu­deš na­bu­dúce jesť čo­ko­ládu mô­žeš hrdo pre­hlá­siť, že je to pre tvoje zdra­vie a krásu 😉 .

www.pi­xa­bay.com

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre