Či chceme alebo nie, aj my os­tat­ných vo svo­jej hlave sú­dime. Nie­kedy si to do­konca ani ne­uve­do­mu­jeme, ale pod­ve­dome si vždy vy­tvo­ríme o da­nom člo­veku mienku. Ho­vorí sa, že prvý do­jem je roz­ho­du­júci. Zau­jíma ťa, na zá­klade čoho ľudí po­su­dzu­jeme?

Tu sú vý­sledky.

Har­vard­ský psy­cho­ló­go­via tvr­dia, že exis­tujú 2 naj­dô­le­ži­tej­šie kri­té­ria, ktoré si ľu­dia vší­majú pri pr­vom stret­nutí. Týmto 15 roč­ným vý­sku­mom sa za­obe­rala Amy Cuddy ( pro­fe­sorka na Har­vard Bu­si­ness School, a jej dvaja ko­le­go­via, psy­cho­ló­go­via Su­san Fiske a Pe­ter Glick). V jej no­vej knihe „Pre­sence“ ( prí­tom­nosť), Cuddy vy­svet­ľuje , že ak nie­koho pr­vý­krát stret­neme, mys­líme na tieto dve veci:

Mô­žem dô­ve­ro­vať tejto osobe?

Mô­žem re­špek­to­vať túto osobu?

zdroj: unsp­lash.com

V pod­state nás ľu­dia sú­dia na zá­klade toho, či sme dô­ve­ry­hodní a/alebo kom­pe­tentní. Naj­lep­šie ak spĺňame oboje. Poďla Cuddy, u ľudí v pro­fe­si­onál­nej ob­lasti je viac ce­nená kom­pe­ten­cia, av­šak keď sa jedná o oby­čaj­ných ľudí, tých zau­jíma v pr­vom rade dô­ve­ry­hod­nosť. „Z evo­luč­ného hľa­diska,“ tvrdí Cuddy, “je pre pre­ži­tie dô­le­ži­tej­šie ve­dieť, či si člo­vek za­slúži našu dô­veru alebo nie.“ Mô­žeme to pri­rov­nať k jas­kyn­ným ľu­dom, kto­rých asi viac zau­jí­malo, či ich v noci člo­vek ne­za­bije, ako to či do­káže zo­hnať drevo a za­lo­žiť oheň.

A aj keď kom­pe­ten­cia, je na­ozaj dô­le­žitá, Cuddy je ná­zoru, že v pr­vom rade je po­trebné ve­dieť na­do­bud­núť dô­veru. Prí­lišné sú­stre­de­nie sa len na svoju silu, môže mať do­konca ne­ga­tívny efekt na ľudí.

Cuddy tvrdí: „ak nie­kto, koho sa sna­žíte ovplyv­niť vám ne­dô­ve­ruje, ďa­leko sa ne­dos­ta­nete; v sku­toč­nosti, vás ľu­dia môžu upo­doz­rie­vať z toho, že nimi ma­ni­pu­lu­jete. Prí­jemná, dôs­tojná osoba, ktorá je zá­ro­veň vnú­torne silná, vy­vo­láva ob­div, ale až po­tom, čo ste si vy­tvo­rili dô­veru, že vaša sila je skôr da­rom ako tres­tom.“

Maj to na mysli, vždy keď pôj­deš na ne­jaké pra­covné in­ter­view alebo sa chys­táš stret­núť nie­koho no­vého. Ho­vor s ním ot­vo­rene, a daj mu na­javo, že si dô­ve­ry­hodný člo­vek. Ver, že ti to po­môže ob­rá­tiť ži­vot k lep­šiemu.

Zdroj: cu­ri­ous­mind­ma­ga­zine.com 

Komentáre