Sme v dobe, v kto­rej mé­dia hrajú snáď naj­väč­šiu rolu. In­for­má­cie zís­ka­vame z roz­hlasu, te­le­ví­zie či printu. No­vin­kou, ktorá hrá prím je aj pod­cast = zvu­ková na­hrávka, ktorú au­tor šíri pro­stred­níc­tvom in­ter­netu či mo­bil­ných ap­li­ká­cií v sé­rií ako pra­vi­delnú re­lá­ciu. Dru­hov je mnoho, my sme si pre teba pri­pra­vili tie na­jin­špi­ra­tív­nej­šie. 

No­vinka me­dzi mé­diami na Slo­ven­sku. Aj takto mô­žeme vní­mať pod­casty, ktoré sú vo svete známe ne­je­den rok. U nás a aj u bra­tov če­chov sa pre­slá­vili len ne­dávno. Av­šak za tak krátky čas sa do­stal do pop­re­dia nie­len u po­slu­chá­čov, ale aj u tvor­cov, kto­rých je ne­úre­kom.

Po­čuj.

Vtipné a zá­ro­veň in­špi­ra­tívne roz­prá­va­nie tr­na­vá­čok Fi­lipi Do­nald­son a Mar­tiny To­ma­šo­vi­čo­vej ťa pri­nú­tia vy­po­čuť si viac ako je­den diel. Ne­za­me­ria­vajú sa len na roz­ho­vory, ale aj na kon­krétne témy, ktoré sa sna­žia ro­zo­brať do de­tai­lov žen­ským spô­so­bom. Prie­merná dĺžka je okolo 35 mi­nút, takže ti to ne­zo­be­rie ani toľko času, prí­padne mô­žeš pri nich upra­to­vať. Za vy­po­ču­tie stoja aj Rýchlo preč s rých­lou mó­dou? či Ži­vot je zmena.

V žen­skom rode

Au­tor­kou tohto ka­nálu je Katka Strýč­ková, ktorá je od­bor­níč­kou na eti­ketu. Za­me­riava sa na spo­ve­da­nie in­špi­ra­tív­nych a múd­rych žien, ktoré majú čo po­ve­dať. Dĺžka tohto pod­castu je o niečo dl­h­šia, no môže ti sprí­jem­niť dl­h­šiu cestu au­tom, alebo va­re­nie. Tip re­dak­cie na pod­cast, ktorý si treba vy­po­čuť je Laura Ferko: Vy­stú­piť z kom­fort­nej zóny alebo Diana Fa­biá­nová: O čom sa aj ženy ob­čas os­tý­chajú ho­vo­riť.

View this post on Ins­ta­gram

Mi­nulý týž­deň sme takto s Ire­nou Bi­há­ri­ovou de­ba­to­vali v štú­diu na gauči. Pod­cas­to­va­nie ma na­ozaj baví! V stredu po­čú­vajte o ra­sizme a pred­sud­koch. A ešte o ná­deji. Lebo ľu­dia ako Irena jej v sebe no­sia aj pre nás os­tat­ných. 🍀🌞 . My next pod­cast on #ra­cism and #hope to be out soon. I truly en­joy time spent with my gu­ests. This ama­zing wo­man, Roma la­wyer and po­li­ti­cian Irena Bi­ha­ri­ova will cap­ture your he­arts, just as she did mine. . #ma­da­me­ti­qu­ette #pod­cast #pod­cas­ting #vzen­skom­ro­de­pod­cast #stop­ra­cism #pred­sudky #slus­nost #prog­re­siv­ne­slo­ven­sko #na­dej @bi­ha­ri­ovai­rena #slo­ven­sko @prog­re­sivne_sk #wo­men­pod­cas­ters

A post sha­red by Ma­dame Eti­qu­ette (@ka­ta­rina_stryc­kova) on

The Buca Talks

Ani an­glický ná­zov tohto pod­castu ťa ne­musí od­ra­diť, keďže je to je­den z naj­zná­mej­ších a naj­lep­šie hod­no­te­ných pod­cas­tov u nás. Au­tor­kou je Mar­tina Buc­ková, kto­rej har­mo­no­gram je trošku pre­pra­co­va­nejší a každú stredu za­ra­dzuje do prog­ramu roz­ho­vor. Ne­deľa sa vy­zna­čuje jej tra­dič­nou ne­deľ­nou om­šou, kde po­sky­tuje ži­votné rady zá­bav­nou for­mou. Naj­zau­jí­ma­vej­šie pod­casty od Mar­tiny sú Va­lé­ria Frá­zová – Byť že­nou, ktorá ne­vie čo chce je úplne nor­málne a Adela Vinc­ze­ová – Úspech a ži­vot TRO­CHU INAK.

View this post on Ins­ta­gram

ADELA & BUCA🚀 ➖➖➖➖➖➖➖ “Osob­nosť je z člo­veka cí­tiť veľmi rýchlo” ——————- Já­ájha. Som so fuc­king happy, za to, že som sa na­učila odo­sob­niť sa od mo­jich in­se­cu­ri­ties a jed­no­du­cho sa opý­tať. Ne­báť sa. Na­pí­sať mail. Čo­kol­vek. A do­stať od­po­veď možno aj od Adely Vinc­ze­ovej, ke­dysi Ba­ná­šo­vej. Mať v štú­diu aké­ho­koľ­vek hosťa je pre mňa veľká česť, ale sa­moz­rejme u Adel mi riadne bú­chalo sr­diečko. Ako po­ve­dala sama osob­nosť je z člo­veka cí­tiť veľmi rýchlo. Ďa­ku­jem za to aká je a taká bola aj u mňa. Úp­rimná, vtipná, proste re­álna. ———– Úspech nie je všetko. Úspech sa ani nedá de­fi­no­vať. Zhodli sme sa, že aj jej práca aj tá moja sú dosť po­dobné. Pre­tože nás na­pĺňa tvo­riť. Pre­tože či ja som v štú­diu alebo Adel na ja­visku za­ží­vame to isté. Flow, tvorbu. Prí­tomný oka­mih. Tvo­re­nie hod­noty a prí­jem­ného času pre os­tat­ných -pre Vás. Ne­viem či by ma na­pl­ňalo vám fo­tiť moje ka­belky alebo do­vo­lenku na Ma­da­gas­kare. Čo by ste z toho mali? ———————– Člo­vek je tvor, ktorý by mal tvo­riť. A verte mi ani The Buca Talks a ani @hon­za­ka­va­lir­pod­cast nie je o tom mať čísla a honba za ne­viem čím. Sa­moz­rejme úspech nás teší a aj to, že vy sa z toho te­šíte s nami, she­ru­jete, po­čú­vate, ale po­kial ne­bu­deme sto­tož­není s tým čo ro­bíme, z nášho dô­vodu a že nás to osobne na­pľňa. Nemá to pre nás zmy­sel. A bu­dete to ve­dieť a cí­tiť ako prví. Moc vám ďa­ku­jeme za pria­zeň, po­čú­va­nie a aj za úp­rimné fe­ed­backy. A ako som po­ve­dala aj Adele, som hrdá na to akých ľudí na ins­tra­grame mám. ❤️🔥😊 . . spon­so­red by awe­some @ak­tincz kde mo­zete na­ku­po­vat cez moj link ak­tin.cz/buca alebo ak­tin.sk/buca. and @fo­odoo_bra­ti­slava 🎙🙏🏼

A post sha­red by Matka Buc­kova (@ijem­buca) on

Star­ti­tup pod­cast

 

Te­šiť sa mô­žeš na rôzne spo­lo­čen­ské témy, ale aj no­vinky, ktoré ak­tu­álne otriasli sve­tom. Ro­man Na­ništa svo­jim prí­jem­ným hla­som vy­spo­ve­dal mno­hých zau­jí­ma­vých a in­špi­ra­tív­nych ľudí, o kto­rých by si mala po­čuť aj ty. Me­dzi naj­zau­jí­ma­vej­šie pod­casty od Ro­mana ur­čite pat­ria tieto: Hrozí ti psy­chické vy­ho­re­nie? Za­čína sa to tý­mito symp­tó­mami alebo Ces­to­va­teľ Mar­tin: „Ak sa ti tam niečo stane, ni­kto ťa ne­príde za­chrá­niť“.

Komentáre