Každý deň stre­tá­vam ženy, ktoré sú už dlho silné. Sú to úžasné osoby a ja mám mož­nosť s nimi pre­ží­vať tie najk­raj­šie štu­dent­ské časy. Síce na­dá­vame, že ne­máme deň voľna, kedy sa ne­treba učiť na ďalší deň. Ale máme jedna druhú. Spo­ločne zvlád­neme všetko.

Pat­rím me­dzi sku­pinu ľudí, ktorí majú strach pri­pus­tiť si nie­koho bliž­šie. Kvôli je­di­nému dô­vodu. Bo­jím sa, že jed­ného dňa bez vy­svet­le­nia od­ídu. Chá­peš ma, nie? Vy­bu­du­ješ si v nie­kom dô­veru, ho­vo­ríš do­tyč­nému/do­tyč­nej všetko. A jed­ného dňa zmizne. Zni­čilo by ma to.

V žen­skom srdci sú vpí­sané všetky spo­mienky. Pa­mätá si každú chvíľu. Všetky skla­ma­nia, všetky slzy, každú bo­lesť. Vieš, ni­kdy by som si ne­mys­lela, že bu­dem schopná znova nie­komu tak ve­riť.

zdroj: pe­xels.com

Každá z nás má nie­koho, komu do­káže be­z­hra­nične ve­riť. Ne­musí ich byť veľa. Ja osobne ich viem zrá­tať na jed­nej ruke. Sú to moje spriaz­nené duše, ktoré ve­dia o mne na­ozaj všetko. Ľu­dia sa už aj boja, keď nás vi­dia spolu. Ne­ču­du­jem sa. Nie je nor­málne len tak ísť po meste a do­stať z ni­čoho nič zá­chvat smie­chu. Alebo za­čať na ná­mestí tan­co­vať bez vy­svet­le­nia? Oni zvlá­dajú moju ná­la­do­vosť. Ve­dia kedy majú byť ti­cho a po­dať mi jedlo. Ve­dia, aká som ner­vózna, keď niečo nie je podľa mňa. Tieto žen­ské sú za­pí­sané hl­boko v mo­jom srdci. Sú to osoby, ktoré po­tre­bu­jem. Ni­kdy mi ne­po­ve­dia, že ne­majú čas. Hoci viem, aká do­ká­žem byť nudná, oni ma po­zorne po­čú­vali. Za to, že to so mnou zvlá­dajú si za­slú­žia zlatú me­dailu. Po­zorne po­čú­vajú prí­behy pre­žité s NÍM.

A ty, môj zlatý, ty si v tom srdci vrytý tiež. Vždy bu­deš moja vy­sní­vaná prvá láska, s kto­rou  som spoz­nala svet. Na­učil si ma toho veľa a ja ti bu­dem na­veky vďačná. Uká­zal si mi ako do­káže byť člo­vek zra­ni­teľný, mi­lo­vaný, zbož­ňo­vaný. Srdce si pa­mätá každú ma­lič­kosť. Od pr­vej pusy cez prvé hádky. Na­ozaj všetko. Do­konca mám aj po­cit, že by som ti do­ká­zala po­ve­dať čo sa stalo v da­nom dá­tum.

Milá moja ka­ma­rátka, chcem ti po­ve­dať len toľko. Viem, že nie­kedy je toho na teba veľa. Ne­vieš sa roz­hod­núť čo je pre teba to naj­lep­šie rie­še­nie. Po­čú­vaj svoje srdce. Dobre si pa­mä­taj, kto ti ub­lí­žil a kto ti po­mo­hol. Keď sa bu­deš ria­diť srd­com, ži­vot bude jed­no­duchší 🙂 

Komentáre