Po­čkaj si na osobu, ktorá bude chcieť, aby si bola sama se­bou.

Po­čkaj si na osobu, ktorá bude chcieť, aby si bola dob­rým člo­ve­kom.

Po­čkaj si na osobu, ktorá bude chcieť, aby si si pl­nila sny. 

Ni­kto z nás ne­žiada o roz­právku, pre­tože vie, že to v re­ál­nom svete nie je možné. Ne­žia­dame o prin­cov a prin­cezné, ale o ľudí, ktorí nás budú re­špek­to­vať, ktorí budú roz­umní a budú nám dá­vať is­totu, po kto­rej tak tú­žime.

Chceme nie­koho, kto má ži­vot v po­riadku a kto už má jasno v tom, čo chce. Ta­kisto chceme člo­veka, ktorý nás bude vní­mať ako rov­no­cennú osobu, s kto­rou chce strá­viť ži­vot. Ne­tú­žime po nie­kom, kto nás ne­reš­pek­tuje a kto nás chce zme­niť.

Tú­žime po vzťahu, kde sa stá­vame lep­ším člo­ve­kom a kde sa mô­žeme re­a­li­zo­vať. Tú­žime po nie­kom, kto chápe naše chyby a to, čo chceme. Kto nám po­vie „mám ťa rád takú, aká si“.

zdroj: unsp­lash.com

Nájdi si nie­koho, kto ťa bude re­špek­to­vať a pod­po­ro­vať v tom, čo chceš. Kto bude chcieť, aby si sa zlep­šo­vala a pl­nila si sny. Kto chce, aby si sa po­sú­vala ďa­lej a kto ťa bude pod­po­ro­vať. Kto bude re­špek­to­vať tvoje ná­zory, kto ťa pod­porí v akom­koľ­vek smere a bude pre teba chcieť len to naj­lep­šie.

Chceme nie­koho, kto bude lás­kavý, lo­jálny a dô­ve­ry­hodný. Kto bude čestný a úp­rimný. Často sa stáva, že vo vzťahu chceme me­niť toho dru­hého a tak vzni­kajú rôzne hádky. Na za­čiatku ho vi­díme cez ru­žové oku­liare, no keď si ich dáme dole, sme prek­va­pení a chceme, aby ten druhý na sebe za­pra­co­val podľa na­šich pred­stáv a chceme to hneď. Pre­stá­vame sa to­le­ro­vať a oča­ká­vame, že ten druhý pre nás urobí všetko.

Tak­tiež nie je v po­riadku ho­vo­riť tomu dru­hému, čo má ro­biť a ako sa má sprá­vať. Ak chceme, aby mal po­dobné ná­zory a na všetko pri­ky­vo­val, ne­skôr zis­tíme, že nás vzťah je len kla­mom.

Buďme na seba dobrí. Aj vo vzťahu. Pre­tože tam mu­síme byť sa­mými se­bou.

Komentáre