Ži­vot a sta­rost­li­vosť o jemné vlasy nie je vô­bec pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou.  Jemné vlasy môžu svo­jim ma­ji­teľ­kám pri­niesť veľa sta­rostí a prob­lé­mov. Tu sú nie­ktoré z naj­čas­tej­ších prob­lé­mov, s kto­rými sa ma­ji­teľky jem­ných vlás­kov denno-denne stre­tá­vajú:

Roz­če­sa­nie vla­sov po kú­paní býva noč­nou mo­rou

Fé­no­va­nie vla­sov môže za­ne­chať vaše vlasy kre­po­vité

Aj ten naj­menší zá­van vetra zničí váš vy­tvo­rený účes a vlasy za­motá

в Геленджике ветрено 💨 заказать съемку можно в di­rect/what­sapp/te­le­gram/ 8(928)425-00-33 . . . #фотографгеленджик #геленджикфотограф #фотографвгеленджике #фотосессия #геленджик2017 #геленджик #дивноморск #кабардинка #sea #love #na­ture #na­ti­onal­ge­og­rap­hic #be­auty #фотосесиянаморе #черноеморе #black­sea #se­a­side #win­din­hair #dir­ty­bo­ots­mes­sy­hair #moun­tains #lands­ca­pe­lo­vers #lands­cape #be­auty #свадебныйфотографгеленджик #свадьбагеленджик #свадьба2017

A post sha­red by Фотограф в Геленджике (@aku­lova_photo) on

Cop po­čas ho­rú­cich dní vy­zerá ako špa­getka

Po­te­nie spô­so­buje, že vaše vlasy vy­ze­rajú ešte una­ve­nej­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým

Ne­exis­tuje do­sta­točné množ­stvo príp­rav­kov na zväč­še­nie ob­jemu, ktoré by ho jem­ným vla­som re­álne do­dalo

Strih vla­sov po­mo­cou po­stupky je je­diný možný spô­sob ako ich do­nú­tiť na­brať ob­jem.

Za­ple­tané účesy ostá­vajú len snom.

https://www.ins­ta­gram.com/p/BZk8epRg6R4/?tag­ged=hairs­ty­les

Bez ohľadu na to, aký účes vy­skú­šate, vždy to do­padne tak, že vlásky „padnú“ a účes zmizne.

Mas­te­nie vla­sov za­prí­činí, že vy­ze­ráte ako keby ste žiadne vlasy ne­mali.

Komentáre