Keď spíme, naše telo sa správa inak. Kým my sní­vame, pre­chá­dza mno­hými pro­cesmi, ktoré si vô­bec ne­uve­do­mu­jeme.

Jed­ným z nich je na­prí­klad po­kles te­les­nej tep­loty. Naj­niž­šia je vraj okolo pol tre­tej v noci a je to práve z toho dô­vodu, že ne­vy­ko­ná­vame žiadnu ak­tívnu čin­nosť, čiže ne­spá­lime toľko ka­ló­rií ako po­čas dňa. S tým sú­visí aj okam­žité pa­ra­ly­zo­va­nie sva­lov,ktoré ta­kisto ne­pou­ží­vame. Vý­nim­kou sú je­dine tie krčné, vy­uží­vané na dý­cha­nie, no aj tie sú zre­la­xo­vané viac ako po­čas dňa. Na­vyše, ok­rem tep­loty nám klesá aj tlak.

Ne­pa­mä­táme si, ako sa nám hýbu oči. Mys­leli ste si, že sú ne­hybné? Ste na omyle. Po­čas ce­lej noci sa hýbu do rôz­nych sme­rov a do­konca to sú­visí so štá­diami spánku.

Ďal­ším z pre­ja­vov spánku je ob­nova kože. Nie na­darmo sa ho­vorí, že sa vy­spíte do krásy. Ono to tak na­ozaj je. Sku­točne dobrý a hl­boký spá­nok zrých­ľuje me­ta­bo­liz­mus kože.

Náš mo­zog vy­ha­dzuje zby­točné in­for­má­cie. Chris­top­her Co­lwell z le­kár­skej fa­kulty uni­ver­zity v Ka­li­for­nii vraví, že po­čas dňa na­be­ráme množ­stvo in­for­má­cií, ktoré ne­skôr ako keby miznú. “Ak by sme si mali pa­mä­tať úplne všetko za­pl­nilo by nám to mo­zog, tento pro­ces trie­de­nia sa vy­ko­náva po­čas spánku.”

Telo vy­lu­čuje hor­móny po­trebné pre rast, re­pro­duk­ciu bu­niek či re­gu­lá­ciu nášho imu­nit­ného sys­tému. Spá­nok je pre imu­nitu dô­le­žitý a do­ká­zala to aj štú­dia, ktorá ho­vorí o tom, že ne­dos­ta­tok spánku pod­po­ruje zá­rodky cho­roby a telo sa ne­do­káže do­sta­točne brá­niť. Po­čas spánku sa zba­vuje aj to­xí­nov.

Zre­du­ko­vaná je aj pro­duk­cia slín, keďže ich v noci ne­pot­re­bu­jeme. Práve preto sa možno bu­díte so su­chými ús­tami či s po­ci­tom smädu.15-610x397

foto: pe­xels.com

Nie­ktorí do­konca škrípu zu­bami. Vedci do­te­raz ne­ve­dia prečo sa to deje a len sa dom­nie­vajú, že ide prav­de­po­dobne o uvoľ­ňo­va­nie stresu. Mnohí si však týmto spô­so­bom ka­zia zuby bez vlast­ného ve­do­mia.

Mô­žete sa aj se­xu­álne vzru­šiť a ani o tom há­dam ne­bu­dete ve­dieť. Keďže po­čas spánku je mo­zog viac ak­tívny, vy­ža­duje si aj viac kys­líka. Krv tak pul­zuje ce­lým te­lom, čo má vplyv aj na naše po­hlavné or­gány. Sa­moz­rejme, sní­vate. Cel­kom jasné, no je do­ká­zané, že každý člo­vek má v prie­mere 3 až 5 snov za jednu noc. Mo­zog tak­tiež spra­co­váva rôzne in­for­má­cie a vy­tvára mnohé dô­le­žité pre­po­je­nia.
Caucasian woman sleeping in bed

foto: pi­xa­bay.com

Po­čas noci sa mô­žeme aj nie­koľ­ko­krát zo­bu­diť, av­šak vô­bec si to ne­pa­mä­táme. Tieto pre­bu­de­nia sú väč­ši­nou me­dzi rôz­nymi štá­diami spánku a sú také krátke, že na ne okam­žite za­bud­neme.

So spán­kom sa u mno­hých spá­jajú aj prob­lémy. Jed­ným z nich je pra­vi­delné za­ču­tie ex­pló­zie či vý­strelu, často pri za­spá­vaní alebo pre­bú­dzaní sa. Je to síce bez­bo­lestné, ale na­priek tomu de­sivé. Cel­kovo je ok­rem nie­koľ­kých vý­ni­miek či ra­rit­ných prí­pa­dov spá­nok pros­pešný pre naše telo aj psy­chiku. Preto si ho do­prajte do­sta­tok.

foto: rd.com
zdroj: ve­de­lis­teze.sk

Komentáre