Leto je už za ro­hom a ty si stále ne­do­siahla po­stavu snov? Ešte nie je nič stra­tené! Na rady, ako si vy­for­mo­vať plo­ché bru­cho do pla­viek, sme išli za tré­ne­rom Dá­vi­dom Hme­ľá­rom, šam­pi­ó­nom vo fit­ness a pro­fe­si­onál­nym špor­tov­com. 

Dis­cip­lína a vy­trva­losť

Na to, aby si zme­nila svoje telo, mu­síš najprv zme­niť svoje sprá­va­nie. Myslí si to aj Dá­vid, ktorý hneď na úvod po­zna­me­nal, že bez dis­cip­líny a vy­trva­losti to ďa­leko ne­do­tiah­neš. Tvrdí, že ak má člo­vek dis­cip­línu, tak pra­vi­delné tré­ningy a do­dr­žia­va­nie zdra­vých stra­vo­va­cích ná­vy­kov ne­bude až také ná­ročné. Dr­ži­teľ ti­tulu Eli­tePRO ťa však va­ruje, že bez vy­trva­losti sa ďa­leko ne­dos­ta­neš. Vý­sledky sa ča­som do­sta­via, no v pr­vom rade je po­trebné vy­dr­žať a ne­po­ľa­viť.

Zdravý je­dál­ni­ček

Plo­ché bru­cho si ne­vy­bu­du­ješ bez zmeny je­dál­nička. O tom, že strava je kľú­čom k vy­sní­va­nej po­stave, ho­vorí aj Dá­vid: „Tvoje telo je od­ra­zom toho, čo ješ. Ak sa chceš teda zme­niť, mala by si ob­me­dziť kon­zu­má­ciu slad­kostí, mast­ných je­dál, pe­čiva a iných spra­co­va­ných po­tra­vín. Upred­nostni zá­kladné po­tra­viny ako sú ryby, va­jíčka, syry, ryža, ze­miaky, ze­le­nina a ovo­cie. Ak sa dá, vždy si uvar jedlo doma a zo su­ro­vín, o kto­rých vieš, od­kiaľ po­chá­dzajú.“

zdroj: unsp­lash.com

Cvi­če­nie

Ur­čite vieš, že bez po­sil­ňo­va­nia sa ti budú teh­ličky na bru­cho len ťažko for­mo­vať. Je mnoho diev­čat, ktoré ne­rady cho­dia do fit­ness cen­tra a po­tom jed­no­du­cho skon­cujú s cvi­če­ním. Ak ti ne­vy­ho­vuje cvi­če­nie v po­sil­ňovni, ab­sol­vuj tré­ning aj z po­hod­lia svo­jej obý­vačky. Po­tre­bu­ješ na to len vlastné telo a pár in­špi­ra­tív­nych vi­deí alebo člán­kov, ktoré náj­deš aj na in­ter­nete.

Ak by si chcela po­u­žiť pri cvi­čení aj ne­jakú po­môcku, Dá­vid od­po­rúča fit loptu, o kto­rej tvrdí, že je efek­tív­nym ná­stro­jom na vy­bu­do­va­nie pev­ného svals­tva. Dô­le­žité je dbať na správnu tech­niku a pre­ve­de­nie jed­not­li­vých cvi­kov. Ak máš chuť ísť do ko­lek­tívu ľudí a spo­ločne si za­cvi­čiť, no fitko ťa ne­láka, od­po­rú­čame náv­števu Ri­ver­park Dance School v Bra­ti­slave. Mô­žeš si vy­brať z rôz­nych sku­pi­no­vých cvi­čení, me­dzi kto­rými ne­chý­bajú la­tino tance, vo­gue či po­pu­lárny dan­ce­hall. Ne­chýba ani yoga, pi­la­tes, body for­ming či funkčné tré­ningy.

Komentáre