Kaž­do­denný stres, prach, ne­čis­toty z ovzdu­šia sa vý­razne po­die­ľajú na kva­lite tvo­jej pleti. Na tvári sa veľmi rýchlo pod­pi­suje star­nu­tie, únava, ne­dos­ta­tok spánku, zlé stra­vo­va­nie, stres a po­dobne. Ur­čite si vy­skú­šala mnoho rôz­nych ma­siek na pleť z dro­gé­rie. Dnes ti uká­žem nie­koľko per­fekt­ných re­cep­tov, ako si ple­ťové masky vy­ro­biť a na čo ti po­môžu. Ne­máš sa čoho báť, sama som ich všetky vy­skú­šala.

Prí­rodný su­per­liek

V koz­me­tike má ši­roké vy­uži­tie ru­man­ček. Tak­tiež je prí­rod­ným pros­tried­kom k do­sia­hnu­tiu pek­nej a čis­tej pleti. Ru­man­ček pô­sobí pro­ti­zá­pa­lovo a upo­ko­juje pleť, preto je vhodný aj pre ak­no­zívnu pleť. 1x týž­denne som si umyla tvár ru­man­če­ko­vým ná­le­vom a moja po­kožka hneď zís­kala zdravú a peknú farbu.

Jpeg

De­nisa To­mí­ková

Uhor­kový ob­klad

Plátky uhorky som na­krá­jala a po­lo­žila na dô­kladne vy­čis­tenú pleť asi na 15 mi­nút. Po­čas tejto doby som od­dy­cho­vala. Uhorka zlepší vý­živu pleti, spevní ju, omladí a vy­pne tvoju pleť.

Lie­čivá ško­ri­cová maska

Na túto masku som po­u­žila ½ ča­jo­vej ly­žičky mle­tej ško­rice, 1 ča­jovú ly­žičku medu, 1 ča­jovú ly­žičku cit­ró­no­vej šťavy (ak máš cit­livú pleť ne­pri­dá­vaj cit­rón).

Všetky su­ro­viny som zmie­šala v miske. Keď mi vznikla jed­notná hmota, na­trela som si ju na vy­čis­tenú pleť. Sa­moz­rejme som sa vy­hla oko­liu očí a úst. Masku som ne­chala pô­so­biť okolo 20 mi­nút, umyla som ju a pleť na­trela mo­jím ple­ťo­vým kré­mom. Túto masku som po­ží­vala 1x do týždňa a už po nie­koľ­kých po­u­ži­tiach som uvi­dela, že drobné ranky na tvári po akné po­maly miznú.

Jpeg

De­nisa To­mí­ková

Maska proti vrás­kam

Po­u­žila som kyslé mlieko alebo sladkú smo­tanu a med.

In­gre­dien­cie som spolu zmie­šala, aby vznikla ka­šička. Na vy­čis­tenú pleť som túto ka­šičku na­trela, nie len na tvár, ale aj na krk a de­kolt. Túto masku som ne­chala účin­ko­vať asi 4 ho­diny, a po­tom som ju umyla vlaž­nou vo­dou. Maska veľmi dobre po­máha proti pr­vým pre­ja­vom star­nu­tia po­kožky. Skús ju po­u­ží­vať 3x me­sačne a ur­čite uvi­díš jej priaz­nivé účinky.

Vý­živná maska

Po­tre­bo­vala som 2 ba­nány, 1 ly­žičku bie­leho jo­gurtu, 1 ly­žičku kys­lej smo­tany.

Všetko som spolu pre­mie­šala a vznikla mi hustá hmota, ktorú som v hru­bej vrstve na­trela na pleť. Ne­chala som ju pô­so­biť 20 mi­nút, a po­tom som ju umyla vlaž­nou vo­dou. Ak máš aj ty such­šiu pleť, tak túto masku po­u­ží­vaj 1x týž­denne. Táto maska po­kožku nor­ma­li­zuje, vy­ži­vuje a dodá jej po­trebnú hyd­ra­tá­ciu.

Jpeg

De­nisa To­mí­ková

Komentáre