Ne­zá­leží na tom, aký skvelý vzťah máte. Raz príde čas, kedy je­den z vás s ním už ne­musí byť spo­kojný. Ak ko­mu­ni­ká­cia me­dzi vami fun­guje, všetky prob­lémy sa rie­šia rýchlo. Ale ak nie, roz­chod môže prísť z ni­čoho nič. 

Aby si sa vy­hla ne­mi­lému prek­va­pe­niu, je dô­le­žité vší­mať si znaky, ktoré uka­zujú na možný roz­chod. Kon­fron­tá­cia tvojho pria­teľa môže znieť stra­ši­delne, ale vy­hý­ba­nie sa tomu môže spô­so­biť me­dzi vami ešte hl­b­šiu prie­pasť. Ak si na po­chy­bách, či ťa chce ne­chať alebo si to len na­mýš­ľaš, skús sa po­zrieť na na­sle­du­júce tri znaky. Tie ti pre­zra­dia, že nie je všetko v po­riadku.

1. Všimla si si zmenu v jeho ná­lade

Je sa­moz­rejmé, že všetci máme svoje dobré i zlé dni, takže ak má tvoj pria­teľ zlú ná­ladu, ne­musí to hneď zna­me­nať, že sa chce roz­ísť. Av­šak ak tá zlá ná­lada je u neho už bežná vec a ty si jej nons­top vy­sta­vená, niečo nie je v po­riadku. Nie je možné, aby bol bez ná­lady vždy, keď príde s te­bou do kon­taktu. Čím skôr sa s ním po­roz­prá­vaj.

2. Trávi s te­bou me­nej času

Zrazu je s te­bou oveľa me­nej? Je viac s pria­teľmi, dl­h­šie v práci alebo sa rad­šej hrá na po­čí­tači? Ak kva­lita času, ktorý trá­vite spolu stále klesá, exis­tuje mož­nosť, že to robí úmy­selne. Buď po­tre­buje tro­cha času pre seba alebo sa ti zá­merne čo­raz viac vy­hýba, kým to ukončí. Dô­ve­ruj svo­jim po­ci­tom. Ak sa ti zdá, že stráca zá­u­jem, rovno sa ho na to opý­taj.

3. V sexe už nie je tak dravý

Sex hrá svoju rolu v kaž­dom vzťahu a ne­dos­ta­tok fy­zic­kej in­ti­mity môže viesť k jeho úpadku. Bol v sexe vždy váš­nivý a naj­rad­šej by ho s te­bou mal aj dva­krát denne a te­raz je to už len z času na čas? Aj to už nie je ako ke­dysi? Ak nemá ne­jaký in­tímny osobný prob­lém (s kto­rým by sa ti aj tak mal zdô­ve­riť), bude to tým, že stráca na teba chuť…

Čo ro­biť v ta­kejto si­tu­ácii?

Hlavne zo­staň po­kojná a ne­vy­behni na neho s jas­ným zá­ve­rom. Ako sme už mno­ho­krát pí­sali, zá­kla­dom vzťahu je vždy ko­mu­ni­ká­cia. Ne­treba sa báť rie­šiť veci ot­vo­rene. Možno na­ozaj stráca o teba zá­u­jem, ale vždy sa to dá vy­ko­mu­ni­ko­vať. A ak nejde o nič vážne, aj na­pra­viť. Sad­nite si spolu a po­vedz, že ťa jeho sprá­va­nie trápi. Ni­kdy ne­vieš, či ne­môže mať iný vážny prob­lém, s kto­rým sa bál zdô­ve­riť!

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre