Mnohí z nás ho však pijú každý je­den deň…

Do­te­raz ste si možno mys­leli, že ak pi­jete tento ná­poj, vlastne tým ro­bíte pre svoje telo niečo dobré. Tento vý­skum však uká­zal, ako veľmi ste sa mý­lili….

Vý­sledky tejto roz­siah­lej ana­lýzy vy­ply­nuli zo štú­die 263 925 ľudí, čo teda na­ozaj nie je za­ned­ba­teľná vzorka. Ľu­dia pri­tom boli vo veku od 50 do 71 ro­kov.

Vý­skum­níci pri­tom hľa­dali sú­vis­losti me­dzi dep­re­siou a me­dzi ná­pojmi, ktoré títo ľu­dia pred jej vzni­kom pili. Vý­sledky vý­skumu však po­tvr­dili na­ozaj prek­va­pu­júci zá­ver.

Zis­tilo sa to­tiž, že pi­tie ná­po­jov s ume­lými sla­did­lami zvy­šuje ri­ziko vzniku dep­re­sie až o ne­uve­ri­teľ­ných 30%. Ak si teda radi do­pra­jete “light” ver­zie ná­po­jov a do­te­raz vás te­šilo, že svoje telo šet­ríte pred cuk­rami, vý­ber ná­poja rad­šej na­bu­dúce pre­hod­noťte.

pi­xa­bay.com

Štú­dia však do­spela aj k jed­nému ďal­šiemu zau­jí­ma­vému zis­te­niu, a to síce že exis­tujú aj ná­poje, ktoré, na­opak, ri­ziko vzniku dep­re­sie zni­žujú. V tomto prí­pade ide o čaj a o ko­fe­ínovú kávu.

Au­tori štú­die tieto zis­te­nia pri­pi­sujú škod­li­vému účinky ume­lých sla­di­diel na náš or­ga­niz­mus. Pre naše telo to­tiž nie sú pri­ro­dze­nou lát­kou a preto sla­didlá ako as­par­tám či sa­cha­rín ne­do­ká­žeme do­sta­točne spra­co­vať.

Je tiež známe, že na­prí­klad taký as­par­tám môže na­ru­šiť tvorbu do­pa­mínu a se­ro­to­nínu, čo sa­moz­rejme ná­sledne ve­die nie­len k zlej ná­lade a k po­dráž­de­nosti, ale tiež k dep­re­sii.

Oveľa lep­šie teda spra­víte, keď si na­bu­dúce miesto di­ét­neho ná­poja do­pra­jete na­prí­klad čaj sla­dený me­dom.

zdroj: spring

Komentáre