Zdra­vím ťa, dnes ti po­viem názvy pár pes­ni­čiek, ktoré mi po­má­hajú s mo­jím se­ba­ve­do­mím. Vždy, keď si ich pus­tím, v mo­jej hlave sa roz­horí is­kra, ktorá mi dáva na ve­do­mie to, že aj ja mô­žem byť dobrá, a že na tomto svete je dô­vod, prečo žiť.

Dnes ráno, keď som sa znova po­náh­ľala na au­to­bus, ktorý sme­ro­val do mesta, kde sídli moja škola, sa moje oči za­po­ze­rali do ďa­le­kého pries­tora predo mnou. Každé ráno, ešte skôr, ako opus­tím pries­tory nášho do­mova, vy­tiah­nem si mo­bil z vrecka ka­báta, za­po­jím doň moje slú­chadlá, a str­čím si ich do uší. Pus­tím si moje ob­ľú­bené pes­ničky a mô­žem vy­ra­ziť.

Všetko čo som v pries­tore vi­dela, bolo svetlo vy­ža­ru­júce z po­u­lič­ných lámp, kto­rých svetlo do­pa­dalo na zem.
Po­ma­ličky som sa očami pre­sú­vala po tom svetle. Na tráve sa li­go­tali kvapky ran­nej rosy, zhl­boka som sa na­dýchla a do nosa mi ud­rel stu­dený vzduch, z kto­rého mi na­sko­čila hu­sia koža. Na svo­jej tvári som po­cí­tila, ako sa mi dvíha pravý kú­tik pier, sme­rom na hor. Ob­klo­po­vala ma zima, rosa dá­vala zna­me­nie, že zima je už za ro­hom, všade na­vô­kol bola tma, svetlo tvo­rili je­dine po­u­ličné lampy, a sa­moz­rejme ne­mô­žeme vy­ne­chať hviezdy a me­siac, ktoré ešte v skoré ráno, ešte zdo­bili ob­lohu. V tom oka­mihu, sa vrece plné myš­lie­nok roz­trhlo, v mo­jej mysli sa ot­vo­rila tri­násta kom­nata, a myš­lienky si za­čali ro­biť svoju prácu. Na­pa­dali ma rôzne myš­lienky či slová, moje srdce sa ra­do­valo, bilo do rytmu pes­ničky, ktorá mi hrala. Spo­me­nula som si na svojmu mi­nu­losť a v zá­pätí na to, aké mám šťas­tie, že ži­jem.

Hudba je niečo, čo mi v ťaž­kom ob­dobí veľmi po­mohlo. Možno sa ti to zdá divné, ale hudba je veľmi dobrý po­moc­ník. 🙂

Bola som živ­šia než ino­kedy. Vi­dela som krásne svetlo, nád­hernú rannú rosu, cí­tila som mráz na tvári a v ušiach mi zneli krásne tóny nád­her­ných pes­ni­čiek. Ta­kéto rána sú ob­zvlášť po­žeh­nané, cí­tiš prí­rodu, vi­díš ju, pre­ží­vaš, hudba ťa nú­ti­vyk­ra­čo­vať si do jej rytmu. Jed­no­du­cho ži­ješ. Ži­ješ a ni­kto a nič ti tento po­cit ni­kdy ne­vezme.

Tak a te­raz teda k tým pies­ňam.

1. Fa­y­dee – Unb­re­a­kable

2. Se­lena Go­mez – Who says

3. Britt Ni­cole-When She Cries

4. Demi Lo­vato – Skysc­ra­per

5. P!nk – F**kin‘ Per­fect

6. Katy Perry – Fi­re­work

7. Bil­lie Ei­lish – Bel­ly­ache

Touto po­sled­nou sklad­bou som si ne­bola až tak istá, v pod­state, vô­bec nie je o pre­žití, skôr sa mi za­pá­čila jej upo­ko­ju­júca me­ló­dia a krásny hlas Bil­lie. Je to pes­nička o láske, tak ak máš chuť, pusti sa do nej, a veľmi, veľmi si ju uži. Tu je.

8. Bil­lie Ei­lish – Ocean eyes

Pevne dú­fam, že sa ti do­stala pod kožu as­poň jedna skladba. Tieto pes­ničky mi veľmi po­mohli. Sa­moz­rejme, na You­Tube  náj­deš kopu ďal­ších son­gov s rov­na­kým zá­me­rom. Tiež tam náj­deš mnoho vi­deí rôz­nych you­tu­be­rov alebo ly­rics vi­deá. Je to len na tebe ako sa roz­hod­neš.
Hudba je naj­lepší liek na všetko zlé. Ak ná­ho­dou hudbu veľmi ne­ob­ľu­bu­ješ, kre­a­ti­vita či ne­jaká práca, je tiež dobrá voľba.
Maľby, kresby či tvo­re­nie po­é­zie, ci­tá­tov alebo len oby­čajné za­pí­sa­nie tvo­jich po­ci­tov ti po­môže cí­tiť sa lep­šie.

Malý od­kaz: Ne­za­bú­daj na to, že si mi­lo­vaná. Na tomto svete je vždy nie­kto, komu na tebe zá­leží. Si cenná a krásna.

Komentáre