Na ďalší roz­ho­vor vrámci nášho hash­tagu #Slo­ven­kadna som sa roz­hodla pre Fancy Il­lu­stra­tor, čiže Peťu, ktorá bola veľmi ochotná, milá a jej ta­lent si sku­točne za­slúži člá­nok! Po­znáš ju možno aj ty pre­dov­šet­kým z jej Ins­ta­gramu. Veľmi radi pod­po­ruje slo­ven­ské žienky, ktoré sú ši­kovné, ne­boja sa a chcú ro­biť v ži­vote to, čo ich baví. Peťa je jed­nou z nich.

🐒🏝 #dnes­ces­tu­jem 👀

A post sha­red by Fas­hion Il­lu­stra­tor (@fan­cy­il­lu­stra­tor) on

Ahoj Peťa. Po­známe ťa ako ta­len­to­vanú ilus­trá­torku, ktorú si ob­ľú­bili diev­čatá i ženy na ins­ta­grame pod me­nom „Fan­cy­il­lu­stra­tor“. Pred­tým, ako nás za­ve­dieš do sveta fan­tá­zie a kre­sieb, pre­zraď nám niečo o sebe mimo di­zaj­nér­skeho sveta.

Ahoj, mám 24 ro­kov a som ab­sol­vent­kou štú­dia od­boru mar­ke­tin­gová ko­mu­ni­ká­cia a re­klama. Kres­le­nie sa stalo mo­jou zá­ľu­bou v mo­mente, ako som po pr­vý­krát chy­tila ce­ruzku do ruky, čo som o 15 ro­kov ne­skôr brala do úvahy aj pri vý­bere vy­so­koš­kol­ského štú­dia. Pre­mýš­ľala som o uplat­není v kon­krét­nom od­bore a spo­jení prí­jem­ného s uži­toč­ným. Mód­nym ilus­trá­ciám sa ve­nu­jem pri­bližne 3 roky. V tom ob­dobí som, ako aj moji spo­lu­žiaci, uva­žo­vala nad tým, akým sme­rom sa ubrať, no pri­znám sa, že som si ne­ve­dela pred­sta­viť prácu co­py­wri­tera alebo gra­fika.

Keďže kres­líš ilus­trá­cie zo sveta módy, aký je tvoj vzťah k nej?

Mi­lu­jem módu, je to veľmi hravá forma se­bap­re­zen­to­va­nia, vďaka kto­rej mô­žeme dať na­javo svoje ná­lady, po­city- mô­žeme ísť ruka v ruke fa­rebne s roč­ným ob­do­bím alebo proti nemu, a roz­bí­jať aké­koľ­vek kon­ven­cie. V sú­čas­nosti máme ne­ob­me­dzené mož­nosti kom­bi­no­vať farby, vzory, strihy, ma­te­riály a mňa to ne­us­tále baví sle­do­vať ako na za­hra­nič­nej, tak i do­má­cej mód­nej scéne.

Mys­líš si, že sa dá na Slo­ven­sku uži­viť tvor­bou ilus­trá­cií, alebo to vi­díš ako job, ktorý je však sú­čas­ťou nie­čoho iného, väč­šieho?
Mys­lím si, že je to re­álne. Po­ze­rám sa však na to aj z po­hľadu Čiech, pre­tože práve s na­šimi su­sedmi mám za se­bou oveľa viac spo­lu­prác. Na Slo­ven­sku sa ešte ur­čite máme čo učiť, no ja ve­rím, že to príde ča­som. Treba si uve­do­miť cenu práce iného člo­veka a dať pries­tor no­vým spô­so­bom a tech­ni­kám. V za­hra­ničí už dávno fun­guje popri mód­nej fo­to­gra­fii aj módna ilus­trá­cia.

Ilus­trá­tori kres­lia do ma­ga­zí­nov, pri­ná­šajú zau­jí­mavú ener­giu kres­le­ním na mód­nych pre­hliad­kach a rôz­nych ak­ciách. Ilus­trá­cia má na­ozaj mnoho spô­so­bov vy­uži­tia. Ok­rem ilus­trá­cií pre sú­kromné účely (módne por­tréty, sva­dobné ozná­me­nia…), tvo­rím ilus­trá­cie na we­bové stránky, es­hopy, k člán­kom na blogy, na pro­dukty pre firmy- šálky, tričká… vy­tvá­ram logá aj ilus­trá­cie vy­užité na re­klamné pla­gáty, či po­lepy v pries­to­roch ob­cho­dí­kov. Zá­kaz­níci oslo­vujú mňa, som vďačná za to, že si ich ne­na­há­ňam.

Opíš nám tvoj bežný pra­covný deň.
Môj pra­covný deň je za­kaž­dým od­lišný, všetko zá­visí od toho na akých zá­kaz­kách pra­cu­jem, či mám de­ad­line alebo mám po­ho­dičku a čas si roz­lo­žím bez toho, aby ma niečo sú­rilo. Pra­cu­jem z domu a môj ob­ľú­bený typ pra­cov­ného dňa je na­sle­dovný:

Na­štar­tu­jem sa tým, že si spra­vím kávu a ra­ňajky, po­ze­rám čo nové na Ins­ta­grame a You­tube. Prej­dem k pra­cov­nému stolu, kde uve­diem do chodu po­čí­tač a gra­fický tab­let, ná­sledne po­zriem emaily a spí­šem si na pa­pier čo všetko v daný deň treba spra­viť. Ak je toho me­nej, tak sa po­čas dňa prej­dem, idem po­zrieť čo nové majú v ob­cho­doch a ni­kdy ne­obí­dem kníh­ku­pec­tvo. Ak aj nej­dem von, pra­cov­ných pre­stá­vok si ro­bím viac – čí­ta­nie knihy, cvi­če­nie, upra­to­va­nie. Se­de­nie za po­čí­ta­čom celý deň treba strie­dať s inými ak­ti­vi­tami pre­tože bez pre­stávky mám nie len me­nej ener­gie, ale aj chuti a kre­a­ti­vity! Pra­covný čas ne­mám presne ur­čený – nie­kedy pra­cu­jem od obeda do ve­čera, ino­kedy od rána do po­obe­dia.

Aká je tvoja naj­lep­šia rada, ktorú si kedy do­stala vrámci toho, čím sa chceš ži­viť?
Tým, že som si svoju značku vy­bu­do­vala sama, kon­krétnu radu som ne­dos­tala, ale som ob­klo­pená ľuďmi, ktorí sa ve­nujú tomu čo ich baví a viem, že na­vzá­jom sa mo­ti­vu­jeme a po­sú­vame ďa­lej. Zbož­ňu­jem spo­lu­práce s blo­ger­kami a you­tu­ber­kami, je krásne keď sa kre­a­tívni ľu­dia spá­jajú a pod­po­rujú, pre­tože vtedy do­kážu vy­tvo­riť skvelé veci.

 

Aké je tvoje motto a kde be­rieš in­špi­rá­ciu?
Pred za­lo­že­ním ins­ta­gra­mo­vého účtu a zá­ro­veň cel­ko­vým roz­be­hnu­tím svo­jej tvorby “fan­cy­il­lu­stra­tor” som si po­ve­dala: “Je­diné, čo mô­žeš ľu­to­vať je to, že si to ani len ne­skú­sila.” A tak som vy­skú­šala, najprv tajne, nik z oko­lia tak­mer rok ne­tu­šil, že som si za­lo­žila pro­fil a za­čala kres­liť. Chcela som to vy­skú­šať bez aké­ho­koľ­vek ná­tlaku a prav­de­po­dobne sa tak ochrá­niť pred mož­ným skla­ma­ním. Ani ne­viem ako sa to celé zo­mlelo, ilus­trá­cie sa pá­čili, ľu­dia ich zdie­ľali na svo­jich úč­toch a za­čala som sa do­stá­vať do po­ve­do­mia. Za to som vďačná- za ten mo­ment, kedy som si v au­to­buse na ceste do školy po­ve­dala, že to skú­sim. A sa­moz­rejme, ne­ľu­tu­jem!

Je vrámci tvo­jej práce kon­ku­ren­cia na slo­ven­skom trhu veľká?
To je veľmi dobrá otázka, pre­tože ľudí, ktorí sa tak­tiež ve­nujú ilus­tro­va­niu ne­do­ká­žem brať ako kon­ku­ren­ciu. Každý člo­vek je je­di­nečný s oso­bi­tým vku­som a štý­lom. Je to ako s mód­nymi ná­vrhármi, každý je­den má svoj štýl, ma­te­riály s kto­rými pra­cuje, spô­sob ko­mu­ni­ká­cie, akým oslo­vuje svo­jich a po­ten­ciál­nych zú­kaz­ní­kov. To pre koho sa roz­hodne zá­kaz­ník je iba na ňom. V na­šej kra­jine máme slušný po­čet hu­dob­ní­kov, gra­fi­kov, vý­tvar­ní­kov, spi­so­va­te­ľov a mohla by som takto po­kra­čo­vať ešte dlho… každý vý­tvar­ník po­núka ume­nie, no je na zá­kaz­ní­kovi, ktoré je jeho srdcu najb­liž­šie. Preto hnať sa za tým, že máme kon­ku­ren­ciu a pre­tr­hnúť sa kvôli tomu, aby sme do­ká­zali vy­ho­vieť vkusu čo naj­väč­šiemu po­čtu ľudí by bolo na ab­so­lútne zbláz­ne­nie.

Mala si už ne­jakú zá­kazku, ktorá ti uro­bila vrásky na tvári viac, ako tie os­tatné?
Na to mám jed­no­značnú od­po­veď- tá ne­vy­pla­tená. Na pe­niaze som od čes­kého ča­so­pisu ča­kala
tak­mer rok. Samé vý­ho­vorky a ig­no­rá­cie zo strany šéf­re­dak­torky. Uf, ni­kdy viac. Ale aj zlá skú­se­nosť sa ráta a v ur­či­tom ohľade ma to je­dine po­sil­nilo. Od­hliad­nuc od toho ma do­kážu po­trá­piť zá­kaz­níci, ktorí ani ne­ve­dia čo chcú, tomu sa sna­žím vy­hnúť vo­pred sta­no­ve­nými pod­mien­kami a spí­sa­ním as­poň ako ta­kej pred­stavy.

 

Aké sú tvoje plány do bu­dúc­nosti? Máš ne­jaké kon­krétne ciele, na ktoré by si sa chcela v najb­liž­šej dobe za­me­rať a sú­stre­diť?
Mám toho v hlave veľa, no na všetko treba čas. Na svo­jich vlast­ných ilus­trá­ciách a plá­noch pra­cu­jem vo voľ­nom čase popri zá­kaz­kách. Ne­rada však pred­bie­ham a pre­zrá­dzam, o všet­kom ale bu­dem in­for­mo­vať ur­čite na svo­jom Ins­ta­grame.

Komentáre