Muži vy­slo­vene ne­zná­šajú uja­čané, vul­gárne ženy, ktoré mu­sia byť si­lou-mo­cou stre­do­bo­dom po­zor­nosti. To však nie je všetko. Ne­páči sa im toho na že­nách oveľa viac.

O nie­kto­rých ve­ciach, ktoré muži na že­nách jed­no­du­cho „ne­mu­sia“, ste ur­čite už po­čuli. Iné vás možno prek­va­pia. Možno vám tieto pri­zna­nia mu­žov po­môžu po­zrieť sa na seba samé s ur­či­tou dáv­kou se­ba­ref­le­xie. A aj to vám môže po­môcť po­hnúť sa do­predu. 

Pri nie­kto­rých bo­doch sa po­us­me­jete, iné vás vy­de­sia. No aj také sú nie­kedy ženy.

Snaha za každú cenu zau­jať

Photo by Ju­lián Gen­ti­lezza on Unsp­lash

Ur­čite aj vy po­znáte as­poň jednu pred­sta­vi­teľku než­nej­šieho po­hla­via, ktorá usta­vične jačí, denne ve­šia na so­ciálne siete mi­lión prís­pev­kov, no na­priek tomu ostáva (ne­dob­ro­voľne) sama. Môže za tým byť aj prí­lišná snaha zau­jať.

Ne­dos­ta­točná hy­giena

Tento bod ne­mu­síme ďa­lej roz­vá­dzať. Ak chýba ele­men­tárna hy­giena, prav­de­po­dobne to od­radí kaž­dého chlapa. Sa­moz­rejme, že to platí aj na­opak.

Nechty ako klaun

pi­xa­bay.com

Ka­de­jaké „ge­láče“ nám môžu po­môcť udr­žať si pes­to­vané ruky, av­šak ani s or­na­men­tami a fa­reb­nos­ťou to ne­treba pre­há­ňať. V jed­no­du­chosti je krása. A to aj v prí­pade ume­lých nech­tov.

Umelo na­fúk­nuté pery

Mnoho žien v snahe vy­ze­rať čo naj­lep­šie pod­stúpi pro­ce­dúry, ktoré z nich uro­bia ne­po­da­renú ver­ziu ká­čera Do­nalda. Muži však rad­šej dajú pred­nosť pri­ro­dze­nosti a nie ume­lo­hmot­nej bá­bike. Chva­la­bohu, že je to tak.

Faj­če­nie

Photo by Da­niele Le­vis Pe­lusi on Unsp­lash

Ak je par­tner sil­ným faj­čia­rom, prav­de­po­dobne mu ne­bude va­diť, ak si za­páli aj jeho par­tnerka. Ak však muž ne­ná­vidí ci­ga­re­tový dym, faj­čiar­kam sa bude vy­hý­bať ši­ro­kým ob­lú­kom.

Ako tor­tička

Pas­te­lové, ru­žové a trb­lie­tavé farby, ktoré sú na ne­ro­zoz­na­nie od tor­to­vej po­levy, sa ho­dia skôr diev­ča­tám do ma­ter­skej škôlky a nie do­spe­lej žene. Buďte samé se­bou a in­fan­til­nosť za­hoďte do koša.

Ko­mu­ni­ká­cia

Photo by Chris­tin Hume on Unsp­lash

Možno vám de­bata cez in­ter­net ide skvele, no po­tom zis­títe, že tvá­rou v tvár no­vému par­tne­rovi si ne­máte čo po­ve­dať. Preto nie je od veci stre­tá­vať sa s ľuďmi aj mimo vir­tu­ál­neho pries­toru. Inak na­čisto za­bud­neme, na čo máme ja­zyk.

Trošku tich­šie, pro­sím!

Nie­ktoré ženy ve­dia zo seba vy­lú­diť po­riadne de­ci­bely. Pevne ve­ríme, že to nie je váš prí­pad. Uja­ča­nosť a sú­stavný krik ni­komu ne­pri­nesú žiadne body k dobru. Na to by sme ne­mali za­bú­dať.

Ne­majú vlastný ži­vot

Photo by Kris­tina Litv­jak on Unsp­lash

Ak sa ži­vot ženy točí len okolo jej „ma­cíka“, par­tner sa môže cí­tiť pod po­riad­nym tla­kom. Treba sa stre­tá­vať aj s os­tat­nými a ne­báť sa žiť svoj ži­vot. Par­tner by sa ne­mal stať jeho je­di­ným zmys­lom.

Ne­us­tála ne­ga­ti­vita

Ak pat­ríte k ľu­ďom, ktorí pre­plá­vajú celý oceán, len aby nie­komu ozná­mili ne­jakú ne­ga­tívnu správu, niečo s vami nie je v po­riadku. Svo­jím po­sto­jom ub­li­žu­jete pre­dov­šet­kým sami sebe, a túto ne­us­tálu ne­ga­ti­vitu pre­ná­šate aj na svojho par­tnera. Ne­bolo by od veci pop­re­mýš­ľať nad zme­nou ži­vot­ného po­stoja.

Os­tatné ženy sú pre vás so­kyne

Photo by Becca Ta­pert on Unsp­lash

My, ženy, by sme mali ťa­hať za je­den po­v­raz. Nie každá, ktorá sa mihne okolo, vás môže ohro­ziť. Skúste dru­hých pri­jí­mať s ot­vo­re­ným srd­com. Roz­ší­rite si tým svoje vlastné ob­zory.

Ne­us­tále urá­ža­nie sa

Žia­den muž ne­vie čí­tať myš­lienky. Preto, ak máme ne­jaký prob­lém, mali by sme sa na­učiť v pr­vom rade o ňom ko­mu­ni­ko­vať. Ak si bu­deme mys­lieť, že si to par­tner „do­myslí,“ ne­vyh­neme sa oboj­stran­nému skla­ma­niu.

zdroj: ta­poos

Komentáre