Ni­kdy by som si ne­bola po­mys­lela, že ma ešte pred šty­rid­siat­kou budú zau­jí­mať mladší cha­lani. Žila som v tom, že „za­ja­či­ko­via“ sú iba pre zrel­šie dámy. Zis­tila som však, že dvad­sať­roční fa­gani majú čo po­núk­nuť aj nám, ktoré ne­ne­sieme ešte ani tretí krí­žik ži­vota , no predsa už nie sme žabky, ktoré ne­ve­dia čo chcú. Ve­ruže, majú mladší chlapi čo do seba. Mies­tami aj viac než starší muži alebo naši ro­ves­níci. Lí­šia sa od nich.

Prečo si mys­lím, že 18-22 roční chlap­ček ťa má čím zau­jať? Spo­zo­ro­vala som tieto naj­hlav­nej­šie dô­vody:

  1. Fy­zická prí­ťaž­li­vosť. Mlad­šieho spoz­náš už na prvý po­hľad. Jeho telo ešte nie je tvrdo chlap­ské , no tes­tos­te­rón práve v tomto veku fun­guje na naj­vyš­šie ob­rátky. Zvy­čajne majú dobré po­stavy, málo tuku a ochl­pe­nia, fo­rem­nej­šie svals­tvo, jem­nej­šie črty tváre a po­riadnu dávku mla­díc­keho šarmu. Sú v čase ani dieťa ani muž. A to je sexi.
  2. Chlap mladší od teba ťa ne­be­rie ako pipku. Ak sa mu pá­čia star­šie ženy, bude ťa uzná­vať a možno aj ob­di­vo­vať. A to u star­ších má­lo­kedy náj­deš. Môžu ho zau­jať práve tvoje ma­ter­ské či „star­šie­ses­ter­ské“ pudy. Nie sú ešte takí ska­zení a ne­majú ná­zor, že všetky ženy sú vy­bab­rané mr­chy.
  3. Ne­majú toľko se­xu­ál­nych skú­se­ností. Teda, ak nejde o ma­lého ku­rev­níka, ale o ta­kých ne­máme zá­u­jem…Pý­taš sa, prečo by to mala byť vý­hoda? Nuž, niet nad po­cit, keď ho na­učíš niečo nové a on to na oplátku s ra­dos­ťou a ot­vo­re­nos­ťou prijme. Ča­som vi­díš po­sun. Vo ve­ciach sexu sú mladší ako ta­bula rasa. A to ne­ho­vo­rím o po­cite „pr­ven­stva“. Aj my ženy sme to­tiž rady tie „prvé“. Pri­znám sa, ne­mám túto skú­se­nosť, no viem si to pred­sta­viť .  Nech už s mlad­ším ro­bíš čo­koľ­vek, má to inú prí­chuť. A ve­ruže ťa môže aj on ka­de­čomu priu­čiť…
  4. Pri mlad­šom chla­povi si nú­tená udr­žia­vať sa vo forme. Ak s ním chceš dr­žať krok, nič iné ti ne­os­táva. Toto je asi ten najp­rí­nos­nejší dô­vod pre teba. Bu­deš oveľa kraj­šia, svie­žej­šia, štíh­lej­šia a viac vo forme než s ne­ja­kým „ded­kom“. A to už samo o sebe je pre teba vý­hra, no nie?
  5.  Vi­díš do sveta mlad­ších. Nie žeby si bola súca do sta­rého že­leza, no vieš ako to chodí. Svet ide vždy do­predu a v tomto smere čím mladší, tým viac v ob­raze, či už ide o tech­niku, módu či ži­vot ako taký. Dnešná mlá­dež má cel­kom zau­jí­mavý a hlavne iný po­hľad na svet. Nejde o to, či lepší či horší, skrátka INÝ. A všetko iné ťa môže nie­čomu na­učiť… Keď sa zba­víš pred­sudku mla­dosť – po­cha­bosť, môže ti to ozaj veľa dať. Veď sa aj ho­vorí mla­dosť – ra­dosť… Takže, od­te­raz keď na teba bude žmur­kať pekný cha­lan, no vi­di­teľne mladší, ne­mu­síš sa brá­niť a hneď od­mie­tať:-)

foto: eli­te­daily.com

Komentáre