Každý člo­vek, ktorý ma po­zná osobne vie, alebo as­poň tuší, že zbož­ňu­jem všetky druhy ka­viarní a cuk­rární – zbož­ňu­jem tú ne­opí­sa­teľnú vôňu pra­že­nej kávy či by­lin­ko­vého čaju ih­neď po ot­vo­rení dverí, zbož­ňu­jem ko­lá­čiky, ktoré nie len vy­ze­rajú, ale aj chu­tia fa­mózne a keď sa k tomu pridá útulný in­te­riér, som v sied­mom nebi a môj deň po­kazí už len má­lo­kto.

Keď som ne­dávno za­ví­tala do cuk­rárne Eli­sa­beth Pa­tis­se­rie, na­priek pod­ti­tulu „Pa­ríž v srdci Nitry“ som ne­ča­kala, že bu­dem po vstú­pení až tak oča­rená fran­cúz­skym in­te­ri­é­rom pl­ným pes­trých fa­rieb a drob­ných, pre­pra­co­va­ných de­tai­lov. Čo si bu­deme ho­vo­riť, sladká po­nuka ne­tra­dič­ných ko­lá­či­kov a tra­dič­ných  fran­cúz­skych mak­ro­niek na mňa tiež uro­bila veľký do­jem. Ak si ako dieťa mi­lo­vala Pa­ríž alebo jeho krásu ob­di­vu­ješ do­te­raz, ur­čite si prí­deš na svoje. Na pár se­kúnd možno aj uve­ríš, že sa v meste snov na­chá­dzaš a že si svoju dennú dávku slad­kého po­ku­še­nia vy­chut­ná­vaš priamo na po­breží Se­iny.img_4689Vý­ber cuk­rárne je ši­roký a ve­rím, že sa bude pá­čiť aj ná­roč­ným zá­kaz­ní­kom – che­e­se­caky, raw ko­láče, torty, spo­mí­nané mak­rónky v slad­kej či sla­nej ver­zii, tar­ta­letky, rôzne druhy kávy, sy­pané a čerstvé čaje, milks­haky či li­mo­nády – podľa se­zóny si ur­čite vy­be­rieš niečo tvojmu srdcu a najmä ža­lúdku la­ho­diace. Za lu­xusne vy­ze­ra­jú­cim in­te­ri­é­rom ne­za­os­tá­vali ani lu­xusne vy­ze­ra­júce ko­lá­čiky. Ja osobne som mala prob­lém vy­brať si iba je­den, každý z nich sa na mňa tak pekne usmie­val!

img_4724img_4727Na­ko­niec padla voľba na gaš­ta­novú tortu, na chladné je­senné dni ju mô­žem ur­čite od­po­ru­čiť. Tak­tiež som od mo­jej ka­ma­rátky ochut­nala Oreo che­e­se­cake, ktorý bol síce vý­borný, no ne­za­bo­do­val tak ako Oreo che­e­se­cake v ka­viarni, ktorú vám pred­sta­vím možno nie­kedy v bu­dúc­nosti.img_4686img_4692

Pre mi­lov­ní­kov ra­ňa­jok a spá­čov zá­ro­veň, si pre vás Eli­sa­beth Pa­tis­se­rie pri­pra­vila ra­ňaj­kové menu až do 11:30.V po­nuke náj­deš nie len sladké va­riá­cie, ako na­prí­klad tra­dičné cro­is­santy, no na svoje si prídu i mi­lov­níci sla­ných ra­ňa­jok. Za ra­ňaj­kové menu do­pl­nené o kávu, čaj alebo ovocný džúš za­pla­tíš 3,99 €.

img_4731Ak si nie­kedy spra­víš vý­let do Nitry, mys­lím si, že ka­via­reň Eli­sa­beth Pa­tis­se­rie na Ku­pec­kej ulici ne­smie na tvo­jom to-do liste chý­bať. A ak bu­deš ná­ho­dou hľa­dať Pa­ríž na Slo­ven­sku, jed­no­značne hľa­daj v Nitre.

fo­to­gra­fie: au­torka článku

Komentáre