Ni­kdy som ne­vi­dela strip­tíz ( mys­lím ten pro­fe­si­onálny 🙂 ) a pri­znám sa, mys­lela som si, že je to zá­le­ži­tosť najmä se­xu­ál­neho cha­rak­teru. V lete som na in­ter­nete na­tra­fila na upú­tavku vy­stú­pe­nia Dirty boys – vraj pán­sky strip­tíz, veľ­ko­lepá šou, turné po ce­lom Slo­ven­sku. Hneď ma to zau­jalo, veď pre­boha PÁN­SKY STRIP­TÍZ! A vra­vím, ešte som ni­kdy ne­mala mož­nosť vi­dieť strip­tíz vo vše­obec­nosti. A tak som ob­jed­nala lís­tok a je­den piat­kový ve­čer sa vy­če­sala, vy­ma­ľo­vala, vy­vo­ňala a šup do auta do ne­ďa­le­kého mesta.

Zo­pár ka­mo­šiek od­mietlo so slo­vami, vraj u pria­te­ľov by také čosi ne­prešlo a ich aj tak ta­kéto ak­cie ne­zau­jí­majú…haha, ne­vadí. Vy­brala som sa sama a ne­ľu­tu­jem. Zá­ži­tok, na aký sa ne­za­búda. Skvelá hudba, po­hyby chla­pov a sa­moz­rejme ich do­ko­nalé telá a sexi úsmevy. A to všetko na do­sah ruky, do­slovne, veď som si sadla rovno do tre­tieho radu. Už keď na za­čiatku pred­sta­ve­nia zhasli svetlá, ve­dela som, že som na správ­nom mieste. Chlapci sa po­hy­bo­vali bez­chybne, ne­ve­dela som, kde skôr ne­chať oči. Bolo ťažké vy­brať si, kto­rého sle­do­vať. Krása tiel, do­ko­na­losť po­hy­bov, osvet­le­nie, ná­pa­dité kos­týmy, cho­re­o­gra­fia a to všetko za sprie­vodu per­fektne tref­nej hudby. Skoro celé vy­stú­pe­nie sme stáli, tan­co­vali, na­po­dob­ňo­vali po­hyby cha­la­nov, vý­skali aj ská­kali. Nie­ktoré sa od­via­zali viac, iné ti­cho a zve­davo na sto­ličke sle­do­vali, čo sa deje. Žiadnu z nás, to ale ne­ne­chalo chlad­nou. Ve­kové zlo­že­nie obe­cen­stva bolo od 18- 60.
article-2584414-1c6e196c00000578-85_634x396foto: dai­ly­mail.com

Čo by som rada zdô­raz­nila, že to ne­bolo vy­slo­vene iba se­xu­ál­neho cha­rak­teru a pod­tónu. Bola to ener­gia, vá­šeň, krása, har­mó­nia. Ne­chý­bala in­te­rak­cia s pub­li­kom vo forme pria­meho za­po­je­nia do prog­ramu. Tak­tiež mo­de­rá­tor Binďo sa ne­ne­chal za­han­biť :-).

Jed­no­du­cho zá­ži­tok ako lusk. Od­po­rú­čam. Na­ozaj úžasný, kul­túrny zá­ži­tok ne­po­rov­na­teľný s ni­čím! Člo­vek by ani ne­po­ve­dal, že keď sa chlapi vy­zlie­kajú, môže to byť taká nád­hera. Klo­búk dole pred ce­lým tí­mom!

Ce­lo­slo­ven­ské turné sa po­maly  blíži ku koncu, no vraj sa máme na čo te­šiť už bu­dúcu jar. A ja sa už te­raz chys­tám v zime na maj­strov­stvá sveta v pán­skom strip­tíze. 🙂

foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre