Jedno z najk­raj­ších roč­ných ob­dobí je opäť tu. Všetky stromy hrajú far­bami a pre­chádzka par­kom na­do­búda te­raz úplne iný roz­mer. Keďže spolu s je­sen­ným po­ča­sím pri­chá­dza aj chlad­nej­šie po­ča­sie, pri­ná­šam ti in­špi­rá­ciu ako sa ob­liecť do už dl­h­šiu dobu veľmi tren­do­vej bur­gundy bor­de­aux (jed­no­du­cho bor­do­vej). 🙂

Bor­dová farba, ktorá sa veľmi ľahko kom­bi­nuje s tma­vými od­tieňmi a najmä s čier­nou vy­zerá na­ozaj bož­sky. Na­sle­du­júce ob­rázky budú presne ukáž­kou toho, ako možno jed­no­du­cho kom­bi­no­vať farby a vy­ze­rať na­priek jed­no­du­chosti žen­sky, zla­dene a hlavne zau­jí­mavo. Nie­kedy je na­ozaj ume­nie, ve­dieť sa dobre ob­liecť a aj jed­no­du­chými kús­kami nie­koho zau­jať a oča­riť. V tom je podľa mňa ten pravý cit pre módu, ktorý k nej ne­od­mys­li­teľne patrí a o kto­rom na­sle­du­júce ob­rázky ur­čite sved­čia.

Ne­za­bú­daj ale na to, že po­kiaľ sa ty sama ne­cí­tiš žen­sky v tom, čo máš na sebe, ťažko to z teba vy­cí­tia os­tatní.2eeba8288e617450f7273d30e7825457
cce0935b40913cd77ed9019871c2294dbefccccc94e7df5438d68e605cfd08ad05516ae0761ffb9de1311513204502f0599d50521e9e4d98f494e5e236d5f633

ab31e9739b1721069fb06d99682419ea6c3f55060123a17224a4418c8da93f93a839e9b41604ba34c84e6926f630e8e6befunnjky-collage

pho­tos: pin­te­rest

Komentáre