Zvoní bu­dík. Vstá­vam, vy­pí­nam ho. Čí­tam správy a vtedy zis­tím, že som z ro­boty do­stala voľno. Skvelé, a čo te­raz? Po­zriem von cez okno, slnko pleští osto­tri­sto no môj stav na účte vô­bec ne­bol taký žia­rivý a ve­dela som, že ak vy­j­dem z domu, ur­čite pôj­dem do ná­kup­ného cen­tra a náj­dem si úplne “ra­ci­onálne“ vy­svet­le­nie toho, prečo po­tre­bu­jem nové šaty (veď u nás ide leto), tie cho­cho­laté ru­žové šľapky (veď som ich chcela už tak dlho, a tu ich majú v ak­cii), alebo sa ne­daj­bože za­sta­vím v dro­gé­rii a ešte väč­šie ne­daj­bože v čo­ko­lá­dovni.

Nej­dem ni­kam, šet­rím! Roz­hliad­nem  sa po izbe: “Čo čil?“ Od­po­veď bola jed­no­du­chá: “Ne­tf­lix čil!“

Keď som uvi­dela v po­nuke Out­lan­der, ne­tu­šila som, že ma je­den se­riál pri­núti uro­biť plány na sťa­ho­va­nie sa do Škót­ska, pre­čí­tať si člá­nok o Ja­ko­bín­skych po­vs­ta­niach, re­zer­vo­vať si v kniž­nici celú sé­riu kníh od Diany Gal­ba­don, poďľa kto­rých je tento se­riál na­to­čený a za­čať sa zau­jí­mať o his­tó­riu a kul­túru. Je­diné, čo ma z his­tó­rie zau­jí­malo do­vtedy, bol dá­tum spot­reby expi­ro­va­ných po­tra­vín a ad­re­na­lín, ktorý pri­chá­dzal s ich kon­zu­má­ciou.

Do­voľte mi teda pár (spo­iler free) slov o čom táto TV show je:

Claire Ran­dal, zdra­votná ses­tra, sa po skon­čení vojny vy­be­rie spolu so svo­jim mu­žom na “druhú sva­dobnú cestu“. Na tej majú v pláne znova sa zblí­žiť, pre­tože po­čas bo­jov sa na dlhý čas od­lú­čili. Do­vo­lenka im vy­chá­dza a spo­ločný čas si veľmi uží­vajú.

The emo­ti­ons this se­a­son are go­ing to take a toll on your he­art. #Out­lan­der

A post sha­red by Out­lan­der (@out­lan­der_starz) on

Av­šak, niečo sa stane a Claire, ktorá žila v roku 1945 sa ocitne o 200 ro­kov v mi­nu­losti. Uve­do­muje si, že ak chce pre­žiť, musí sa pris­pô­so­biť tvr­dej dobe. Pop­ri­tom hľadá spô­sob, ako sa vrá­tiť späť v čase ku svojmu man­že­lovi. Re­álne uda­losti pop­re­ple­tané s prí­be­hom od Diany Gal­ba­ton dá­vajú to­muto se­riálu čaro, ktoré som do­po­siaľ u žiad­neho iného ne­našla.

Pop­ravde, pred tým než som za­čala pre­ží­vať osudy všet­kých po­stáv z tohto se­riálu a jeho úvodná pie­seň sa stala mo­jou hym­nou, mu­sela som sa pre­kus­núť pr­vými čas­ťami, ktoré ma až tak veľmi ne­ba­vili, ale vďaka hlav­nému muž­skému hr­di­novi som to ce­kom zvládla.

Out­lan­der má v sú­čas­nosti dve sé­rie a tre­tia ak­tu­álne vy­chá­dza.

Komentáre