Ako každý tak aj tento rok sa usku­toč­nilo veľ­ko­lepé sláv­nostné odo­vzdá­va­nie cien v ka­te­gó­rii Bill­bo­ard Mu­sic Award. Kaž­do­ročne sa koná v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých, kde sú oce­není hu­dob­níci po­po­vej hudby. Tento rok sa BBMA´s usku­toč­nilo v L.A. (T-Mo­bile Arena), 21. mája.

Na čer­ve­nom teda fia­lo­vom ko­berci sa uká­zali mnohé hviezdy v kús­koch od mód­nych ná­vrhá­rov.

Bebe Re­xha – čier­nou ni­kdy nič ne­po­ka­zíš a Bebe sa roz­hodla dobre. Tento jed­no­du­chý kú­sok jej pri­stane.

bill­bo­ard.com

Ca­mi­lia Ca­bello – tento kú­sok bolo ťažké za­ra­diť do jed­nej z ka­te­gó­rií. Nie je to nič ex­tra a podľa môjho ná­zoru Ca­mi­lii tieto šaty ne­pris­tanú. Po­súďte sami.

bill­bo­ard.com

Hai­lee Ste­in­feld – zau­jí­mavé de­taily na ša­tách. Mys­lím, že týmto sa nedá nič po­ka­ziť.

bill­bo­ard.com

Kate Bec­kin­sale – mys­lím, že tu ko­men­tár ne­treba. Šaty sú krásne, ale na­bu­dúce možno iné ako oh­ňos­tro­jové de­taily. Kate, Sil­ves­ter je ešte ďa­leko.

bill­bo­ard.com

Ni­cole Scher­zin­ger – táto bros­ky­ňová farba Ni­cole na­ozaj svedčí a vy­z­dvi­huje jej krásu ešte viac.

bill­bo­ard.com

Va­nessa Hud­gens – ru­žová iba pod­čiarkla jej diev­čen­skosť.

bill­bo­ard.com

MGK (Ma­chine Gun Kelly) – modrá je dobrá.

bill­bo­ard.com

G-Eazy – čierna? Bola, je a bude vždy IN.

bill­bo­ard.com

Jus­sie Smol­lett – su­per kom­bi­ná­cia, dobre pre­mys­lené.

bill­bo­ard.com

Pá­rik BBMA´s 2017

Billy Ray Cy­rus & Tish Cy­rus – títo dvaja to vy­hrali. Po kom to tie deti majú?

bill­bo­ard.com

MÓDNE TRA­PASY/NE­PO­DARKY

Den­cia – nová Gaga?

bill­bo­ard.com

Hal­sey – mô­žem bez ko­men­tára? Roz­hod­nite sa vy.

bill­bo­ard.com

Z LaLa – Gaga č.2?

bill­bo­ard.com

Noah Cy­rus – majú to v ro­dine?

bill­bo­ard.com

Rita Ora – top je fajn, je zau­jí­mavý, ale tá sukňa? Teda je to sukňa alebo ry­bár­ska sieť?

bill­bo­ard.com

Komentáre