Chcem, aby si ve­del, že je to v po­riadku.

Od­išiel si a ne­hne­vám sa, dú­fam, že ani ty na mňa nie.

Stále roz­mýš­ľam nad tým, ako je možné, že sa z naj­lep­šieho ka­ma­ráta stal cu­dzi­nec.

Roz­mýš­ľam, čo by som uro­bila, keby som ťa stretla na ulici. Či by som sa usmiala tak ako ke­dysi alebo by som utiekla či tvá­rila sa, že ťa ne­vi­dím.

Spo­mí­nam na všetko čo sme spolu za­žili a ďa­ku­jem, pre­tože sú to jedny z mo­jich naj­mil­ších spo­mie­nok.

Ne­mô­žem sa zba­viť myš­lie­nok, čo by sa stalo keby som to ne­po­ve­dala. Keby si ty ne­odi­šiel. Čo by sa stalo, keby som ti po­ve­dala ako som sa cí­tila keď som bola s te­bou.

Na tom už ale predsa ne­zá­leží, pravda?

Chý­baš mi ale to je v po­riadku, pre­tože predsa ne­mô­žem za­bud­núť na nie­koho s kto­rým som pre­žila veľkú ka­pi­tolu svojho ži­vota.

zdroj: unsp­lash.com

unsp­lash.com

Ob­čas mám chuť vy­kri­čať ti, ako veľmi si mi ub­lí­žil, no po­tom si uve­do­mím, že na tom už ne­zá­leží.

Kiežby si ma te­raz vi­del.

Stále do­spie­vam, hľa­dám sa a učím sa.

Sna­žím sa na­učiť sa, že všetko má ne­jaký zmy­sel.

Na­učiť sa, že je v po­riadku mý­liť sa.

Na­učiť sa, že mi­lo­vať nie je hanba

a pre­dov­šet­kým

na­učiť sa mi­lo­vať samú seba.

Chcela by som ve­dieť, či sa na mňa ešte hne­váš, či ma ne­ná­vi­díš a ako sa tvá­riš keď si na mňa spo­me­nieš.

Chcela by som ve­dieť, či si ma mal as­poň tro­chu rád.

Toto je po­sled­ný­krát čo ti pí­šem a ma­žem všetky listy, ktoré som ti kedy na­pí­sala.

Si mi­nu­losť a to je v po­riadku.

Ľu­dia pri­chá­dzajú a od­chá­dzajú.

Od­púš­ťam ti a dú­fam, že aj ty mne.

Uzat­vá­ram tvoju ka­pi­tolu v mo­jom ži­vote s vie­rou, že sa máš dobre.

Maj sa a Ďa­ku­jem.

Komentáre