Milý Ty,

ni­kdy som ne­ve­rila, že som tvoja prvá. Ve­deli sme, že pred se­bou sme nie­koho mali, no dú­fala som, že bu­dem tvoja po­sledná. Te­raz som aku­rát tvoja po­sledná ex pria­teľka. Za­siahlo ma to hl­boko, pre­tože som ťa chcela na­stálo.

Chcela som s te­bou trá­viť každý deň, le­žať s te­bou v po­steli a roz­prá­vať sa o hlú­pos­tiach. Až po roku som si však uve­do­mila, že si za­slú­žim viac. Ne­ber to zle, ľú­bila som ťa, no od teba som cí­tila len po­lo­vičnú lásku. Nech­cem len časť z teba, nech­cem s te­bou trá­viť len ví­kendy, nech­cem sa s te­bou stret­núť ná­hodne len cez týž­deň.

zdroj: Photo by Alex Blăjan on Unsp­lash.com

Chcem všetko, čo si za­slú­žim. Ne­za­slú­žim si len „tak­mer“ lásku. Ne­sta­číš mi na chvíľu, pre­tože ťa mi­lu­jem úplne. A uve­do­mila som si, že ak ťa ne­mô­žem mať úplne, nech­cem ťa vô­bec. Me­siace s te­bou boli krásne, ale ne­cí­tila som takú lásku, akú by som chcela. Ja, ako tvoja po­sledná pria­teľka, ti že­lám veľa šťas­tia. Šťas­tia v tom, aby si na­šiel nie­koho, komu dáš celú svoju lásku. Komu ot­vo­ríš srdce a do­vo­líš mu, aby na­siaklo lás­kou.

Mne by si ni­kdy ne­dal to, čo od teba chcem, tak pro­sím, daj to tej, ktorá príde po mne. Ona bude tvoja po­sledná pria­teľka a prvá žena, ktorú bu­deš sku­točne ľú­biť. Ja navždy zo­sta­nem tvoja po­sledná ex pria­teľka. Myš­lienky, ktoré te­raz mám sú veľmi zra­ni­teľné, pre­tože si uve­do­mu­jem, že ťa strá­cam. Už ni­kdy ťa ne­chy­tím za ruku, ni­kdy ťa ne­ob­jí­mem, ni­kdy ťa ne­po­hla­dím po vla­soch a ni­kdy ťa ne­po­boz­kám. Na­priek tomu je všetko v po­riadku, lebo by si mi aj tak ne­pat­ril a ne­dal by si mi to, po čom tú­žim.

Ča­kám na nie­koho, kto bude aj môj po­sledný a dá mi celú lásku sveta. Ča­kám na muža, pri kto­rom už ni­kdy ne­za­po­chy­bu­jem o tom, že som ľú­bená a či láska stojí za to.

Zbo­hom.

Komentáre