Moji drahí ex, je toho mnoho čo Vám chcem po­ve­dať. V pr­vom rade Vám však mu­sím po­ďa­ko­vať.

Ďa­ku­jem Vám za dni, ktoré ste na­pl­nili lás­kou.
 Ďa­ku­jem za ne­za­bud­nu­teľné zá­žitky a za skvelé rady.
 Ďa­ku­jem za kon­ver­zá­cie, ktoré ne­mali konca a za vtipy, kto­rým sme chá­pali len my dvaja.
Ďa­ku­jem za to, že aj keď len na krátko, bola som pre Vás stre­do­bod ves­míru.
zdroj: unsp­lash.com
Sme mladí, ne­skú­sení a ne­bo­jácni. Hľa­dáme všade, ne­us­tále. Hľa­dáme, hoci máme to čo sme chceli. Skú­šame sa po­hnúť ďa­lej. Tak to fun­guje. Či už to za­prí­či­nila mla­dícka re­bé­lia, či ne­vys­pe­losť, ne­bolo ani jed­nému z Vás pre­dur­čené to, aby ste so mnou zo­stali. To je však nor­málne, pre­tože nič ne­trvá večne a všetko sa deje len na dobu ne­ur­čitú, dobu kedy sa ži­voty dvoch ľudí pre­tnú, no po čase sa od­lú­čia.
 Hoci to bo­lelo, mu­seli sme ísť každý sám. Po­vieme si to úp­rimné, každý roz­chod bolí, pre­tože už si na prí­tom­nosť osoby zvyk­neš, ale po kaž­dom konci príde ešte krajší za­čia­tok. Každý z Nás hľadá lásku ako náhle ju stratí, ale to že ju stratí, ne­zna­mená, že má za­čať ne­ná­vi­dieť. Má byť vďačný za všetko krásne čo bolo. Preto som aj ja vďačná Vám, hoci ste mi ub­lí­žili, ale len ste ma po­su­nuli k tomu nájsť tu najv­hod­nej­šiu a naj­lep­šiu osobu pre mňa. Ho­vo­rím to preto, lebo som ani na jed­ného z Vás ne­za­budla. Pa­mä­tám si skoro všetko. Pa­mä­tám si vše­tok smiech, ra­dosť, lásku, hádky ale aj slzy. Pa­mä­tám si aj to, ako po­ma­ličky naša láska od­išla a ne­chala nás tak.
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: we­he­ar­tit.com
Ne­mô­žem tvr­diť že si pa­mä­tám na každý náš spo­ločný deň, tvr­dím len, že to bolo ob­do­bie na­pl­nené lás­kou a krás­nymi chví­ľami. Že hoci sme sa mu­seli na­učiť žiť bez seba, dní ktoré sme strá­vili po boku seba mali svoje čaro. Všetci sme po ukon­čení vzťahu mali byť radi, že sme bo­hatší o skú­se­nosť, ktorá nám ot­vo­rila dvere nie­kde inde. Nie­kde, kde sme na istý čas pat­rili. A preto Vám bu­dem navždy vďačná že ste zo mňa spra­vili osobu, ktorá vie čo chce a ide ďa­lej. A hlavne za časy, ktoré boli v ur­či­tom ob­dobí pre mňa naj­cen­nej­šie. A ho­vo­rím Vám to moje ex lásky preto, aby som Vám za­priala veľa lásky, šťas­tia a ra­dosti a hlavne, nech sa Vám splní všetko po čom tú­žite. Nech náj­dete to čo hľa­dáte a ni­kdy to ne­opus­títe.

Komentáre