Spô­soby, ako svoju tvár aj celé telo skráš­liť, ale zá­ro­veň im do­priať po­trebnú vý­živu a zdra­vie, hľa­dáme my ženy často celý ži­vot. A nie­kedy márne. Ja som však hľa­dať ko­nečne pre­stala.

Kde sú tie časy, keď sme ako diev­čatá cho­dili po svete bez make-upu a zby­toč­ných skráš­ľo­va­cích pros­tried­kov na tvári. Naša po­kožka mohla dý­chať a pre­kvi­tala zdra­vím. Dnes sú z nás ženy, ktoré sa chcú pá­čiť nie­len mu­žom, ale aj sami sebe. Väč­šie či men­šie ne­do­ko­na­losti, ktoré nás však ro­bia je­di­neč­nými, za­krý­vame vrstvou make-upu.

pixabay.com

pi­xa­bay.com

Vá­žim si všetky od­vážne ženy, ktoré uc­tie­vajú svoju pri­ro­dzenú krásu a ne­pou­ží­vajú žiadnu de­ko­ra­tívnu koz­me­tiku. Ne­han­bím sa pri­znať, že ja toľko od­vahy ne­mám. Malé kúzlo lí­če­nia mi ne­pos­ky­tuje fa­lošnú masku pred sve­tom, ale len vy­z­dvi­huje moju je­di­neč­nosť, do­dáva mi viac se­ba­ve­do­mia a tiež po­sky­tuje spô­sob, ako vy­užiť svoju kre­a­ti­vitu.

Linda Prebreza

pi­xa­bay.com

Čo­raz viac sa však dnes ve­nuje po­zor­nosť koz­me­tike, ktorá je še­trná a ne­ob­sa­huje nad­merné množ­stvo ag­re­sív­nych che­mi­ká­lií. Úpl­nou ná­ho­dou som tak ob­ja­vila nový krém še­trný k pleti – Ni­vea Care, ktorý mi v mno­hom uľah­čil ži­vot. Možno si po­vieš, že ide o značku, ktorá by viac ula­ho­dila tvo­jej mame, než tebe, no mý­liš sa. Krém ne­musí byť drahý a s lu­xusne pô­so­bia­cim oba­lom, aby bol efek­tívny.

Linda Prebreza

Linda Pre­breza

Pý­taš sa, kde a ako ho po­u­ží­vam? Do­slova všade. Pre­tože je uni­ver­zálny, na­tie­ram si ním celé telo, o ktoré sa jemne stará a vy­ži­vuje ho. Ne­mu­síš sa však báť mast­noty, krém sa okam­žite vpije do tvo­jej po­kožky a za­ne­chá ju za­ma­tovo jemnú. Keďže som však za­čala té­mou de­ko­ra­tív­neho lí­če­nia, po­u­ží­vam krém najmä na tvár ako krém na den aj noc a najmä pod­kla­dovú bázu pod make-up! Si prek­va­pená? Aj ja som bola.

Linda Prebreza

Linda Pre­breza

Ni­kdy viac som však ne­mala svoju cit­livú pleť takú upo­ko­jenú, čistú, hladkú a skvelo pri­pra­venú na ap­li­ká­ciu make-upu. Ato ani po po­u­žití pri­meru! Ten mi často upchá­val póry a z make-upu ro­bil akési “žmolky”. Iné krémy sú zas často prí­liš mastné, alebo na­opak vod­naté a pleť ne­hyd­ra­tujú.

Linda Prebreza

Linda Pre­breza

Keď som tento krém pr­vý­krát dr­žala v ruke, bála som sa, že spraví moju zmie­šanú pleť mast­nou. Na­opak – do­ko­nale ju zjed­no­til. Je lacný, takže ne­za­ťaží tvoju pe­ňa­ženku, no pre­dov­šet­kým je účinný.

A čo viac. Tento krém do­sta­neš v rôz­nych veľ­kos­tiach, čo jeho uni­ver­za­litu ešte zvy­šuje. Ako 200ml ba­le­nie je ide­álny na do­máce po­u­ží­va­nie, ako 100ml ba­le­nie sa ti zmestí do kaž­dej ka­belky a naj­menší 50ml ke­lí­mok je ide­álny na cesty či do prí­ruč­nej ba­to­žiny.

Linda Prebreza

Linda Pre­breza

Aj keď mi­lu­jeme koz­me­tické no­vinky a skú­šame mar­ke­tin­govo pro­pa­go­vané pro­dukty z make-up vi­deí, poc­tivá kva­lita s dl­ho­roč­nou tra­dí­ciou a še­tr­ným zlo­že­ním je to naj­lep­šie, čo mô­žeš pre svoju po­kožku uro­biť.

Komentáre