Jedno klam­stvo strieda druhé a my ne­po­známe žiadny dô­vod. Sme vždy vy­smiate a dobre na­la­dené, ale naši mi­lo­vaní nám klamú do očí a my ani ne­tu­šíme prečo.

Vzťah za­lo­žený na klam­stvách je len myl­nou pred­sta­vou šťas­tia.

Je pol 3 ráno, on nie je doma. Ty mu vo­láš, ned­víha ti a hla­vou ti pre­bleskne myš­lienka, čo ak sa mu niečo stalo. Vy­pukne mierna pa­nika a v tom vo dve­rách po­ču­ješ zvuk kľú­čov. Nič sa mu ne­stalo, len sa opil s ka­ma­rátmi a ne­mal po­trebu ťa o tom in­for­mo­vať.

Si na­hne­vaná, skla­maná, no šťastná zá­ro­veň. Na druhý deň ho čaká vý­sluch, ale sku­točný dô­vod, prečo to uro­bil sa ni­kdy ne­doz­vieš. Muži ne­majú pri­ro­dzenú po­trebu ho­vo­riť pravdu. Pre nich je lep­šie ml­čať.

Ak budú ml­čať, ne­mu­sia si vy­mýš­ľať žiadne klam­stvá a roz­právky, aby na­pl­nili tvoju po­trebu po­znať pravdu.

Každá z nás spoz­nala muža, ktorý bol chro­nický kla­már. Bola si pre neho je­diná, do mo­mentu, kým ne­stre­tol inú. Po­tom si už len bola ďal­šia v po­radí. Na­sľu­bo­val ti všetko na svete, svadbu, ro­dinu, spo­ločnú do­vo­lenku. Ale nič z toho ne­spl­nil. Per­ma­nen­tne ti kla­mal či už v ma­lič­kos­tiach, alebo v dô­le­ži­tých ži­vot­ných roz­hod­nu­tiach.

Ne­spoz­nala si jeho sku­točné ja, po­znala si len jeho pre­tvárku, kto­rou si ťa do­ko­nale na­mo­tal. Ve­rila si mu každú vetu, no on ti len zlo­mil srdce. Žiadny dô­vod, ktorý by ho ospra­vedl­ňo­val ne­exis­tuje.

Ne­mô­žeš ovplyv­niť sprá­va­nie a ko­na­nie iných ľudí, do­ká­žeš ovplyv­niť len seba a svoje roz­hod­nu­tia. Ne­strá­caj čas s ta­kýmto ty­pom chlapa a jemu po­dob­ným.

Nauč sa byť šťastná aj bez chlapa. Ne­pot­re­bu­ješ jeho, aby si sa cí­tila byť kom­plet­nou. Ak máš byť vo vzťahu, ktorý je plný klam­stiev, nemá to vý­znam. Kla­mára ni­kdy ne­zme­níš, pre­tože ak sa on nechce zme­niť sám, ty to ne­do­ká­žeš.

Komentáre