Zima už ko­nečne prišla aj k nám. Ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou zim­ného ob­do­bia sú vl­nené svetre, ka­báty, vy­soké čižmy….. Čo bude v kurze túto zimu? Pri­prav sa. Fas­hion sve­tom bude vlád­nuť jed­no­du­chosť a ele­gan­cia. Módne domy vy­tvá­rajú nové a nové ex­tra­va­gantné kúsky ob­le­če­nia ako sú ko­žu­šiny, čipky. Ošiaľ v na­ku­po­vaní práve za­čína.

Ešte stále ne­vieš ako by mal vy­ze­rať tvoj vy­sní­vaný out­fit? Veľmi rýchlo sa mô­žeš stať trend­set­ter­kou pre zimu 2017. Chceš v dave vy­nik­núť v tom naj­lep­šom? Pri­ná­šam ti pár ti­pov:

 

1. Na za­čia­tok skúsme niečo jed­no­du­ché. Čistá biela farba je do­mi­nantná v tomto out­fite a s far­bou baby pink vy­tvá­rajú kla­sickú, no pri­tom krásnu kom­bi­ná­ciu.

https://www.ins­ta­gram.com/p/Bb­hXXMPnE0M/?ta­ken-by=bil­li­on­wo­ma­nof­fi­cial

 

2. Hneď dva naj­žia­da­nej­šie kúsky ob­le­če­nia tejto zimy v jed­nom out­fite. Vy­soké čierne čizmy, ktoré ok­rem toho, že vy­ze­rajú nád­herne aj prí­jemne za­hrejú. A sa­moz­rejme ne­smie chý­bať ani chl­patá vesta, ktorá si zís­kala srdce nie jed­nej ženy či blo­gerky.

https://www.ins­ta­gram.com/p/BcK7OHan_it/?ta­ken-by=bil­li­on­wo­ma­nof­fi­cial

 

3. Kla­sické zimné bundy sú už mi­nu­los­ťou. Skúsme ich na­hra­diť nie­čim od­váž­nej­ším, a to oži­ve­nie ko­žu­ši­nou, ktorá bude tou správ­nou voľ­bou na mra­zivé dni.

https://www.ins­ta­gram.com/p/Bc­NI­JO­ennry/?ta­ken-by=bil­li­on­wo­ma­nof­fi­cial

 

4. Nie vždy máme ná­ladu opus­tiť kom­fort svojho do­mova.  Nie­kedy stačí ob­liecť si té­ma­tické py­žamo, vy­soké hrubé po­nožky, k tomu dobrá kniha a teplý čaj. Le­ňo­še­nie môže za­čať.

 

5. Aj v zime môžme vy­ze­rať dobre. Nie mať na sebe stále nie­koľko vrs­tiev ob­le­če­nia. Niečo ele­gantné a vhodné na zimu v čom sa bu­deme cí­tiť sexi.

❄️ #win­ter­fas­hion #ho­me­swe­et­home #pho­to­ta­kenby #daddy

A post sha­red by Ju­lia (@ju­lietta_fink) on

"Red | The Co­lor Of Love, Dan­ger, Pas­sion" Ra­chel O. @chic_glam_style lb.nu/chicg­lam­style #mia­gos­tud­dedc­lutch #pub­lic­de­si­re­bo­ots #za­rab­la­zer #za­ra­suit #za­ras­he­er­top #ootd #lo­ok­book "The co­lor of love, the co­lor of dan­ger, the co­lor of pas­sion. The co­lor red me­ans many things to many pe­ople. This se­a­son ho­we­ver, red is the co­lor that every fas­hion con­sci­ous per­son is roc­king. From the run­ways of Mi­lan with some of the hot­test mo­dels to the stre­ets of New York with some of the most fa­mous ce­leb­ri­ties, the co­lor red has made a great in­va­sion into our ward­ro­bes this se­a­son. The po­pu­la­rity of the co­lor red has been de­mon­stra­ted not just with mo­dels on run­ways but also on so­cial me­dia plat­forms like Pin­te­rest where its po­pu­la­rity has been re­por­ted to have inc­re­a­sed by over 500% Red is a co­lor for the bold. Roc­king red, es­pe­cially in its ligh­ter sha­des is a bold sta­te­ment that not eve­ry­one finds easy to do. The bold who wear red out­fits from their dres­ses to their shoes and even the hats ho­we­ver stand out from the crowd and turn he­ads eve­ry­where."

A post sha­red by LO­OK­BOOK (@lo­ok­book) on

"pump­kin spice se­a­son" Ka­ro­lina Dzie­la­wska @el­dziel lb.nu/dziel

A post sha­red by LO­OK­BOOK (@lo­ok­book) on

Komentáre