Naj­lep­ším fil­mom sa stala snímka Ze­lená kniha s ce­lo­sve­to­vými trž­bami viac ako 47 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

91. ude­ľo­va­nie Os­ca­rov bolo plné prek­va­pení, každý z fa­vo­ri­tov si síce niečo od­nie­sol a ne­odi­šiel na­práz­dno, av­šak žia­den z nich ne­tri­um­fo­val ob­zvlášť vý­razne. Ako sa pred­po­kla­dalo film Bo­he­mian Rhap­sody uspel a zís­kal 4 ceny v rôz­nych ka­te­gó­riách, av­šak vše­obecne naj­lep­ším kús­kom sa ne­stal.

Naj­väč­šie skla­ma­nie to ur­čite bolo pre Lady Gagu a Brad­le­yho Co­opera, ktorí ne­boli oce­není za úlohy vo filme Zro­dila sa hviezda. Film si síce od­nie­sol cenu na­prí­klad za naj­lep­šiu pie­seň Shal­low (čo sa oča­ká­valo),ti­tul naj­lepší film však ne­zís­kal.

Sošku za hlavný muž­ský he­recký vý­kon si od­nie­sol pred­sta­vi­teľ Fred­dieho Mer­cu­ryho Rami Ma­lek za snímku Bo­he­mian Rhap­sody. „To je sranda, ja mám Os­cara,“znela prvá re­ak­cia Oli­vie Col­man po­tom, čo vy­hrala Os­cara za hlavný žen­ský he­recký vý­kon krá­ľov­nej Anny v snímke Fa­vo­ritka. Oce­ne­nie za naj­lep­šiu ré­žiu zís­kal Al­fonso Cu­arón za film Roma, ktorý už za­bo­do­val aj v ďal­ších ka­te­gó­riách. Naj­lep­ším ani­mo­va­ným fil­mom sa stal Spi­der-Man Pa­ra­lelné svety.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.