De­cem­ber je za ro­hom a spolu s ním sa blíži aj ob­do­bie Via­noc. Ak ne­tu­šíš, čo by si mohla da­ro­vať svo­jim mi­lo­va­ným, pop­rí­pade chceš vy­mys­lieť niečo na­ozaj ori­gi­nálne, pri­ná­šam ti zo­pár ti­pov, ktoré ti s vý­be­rom dar­čeka za­ru­čene po­môžu. Mnoho z nich sa dá po­u­žiť aj na iné prí­le­ži­tosti ako sú Via­noce.

Čo tak niečo chutné v ori­gi­nál­nom ba­lení?

THIS IS SO DOPE #fo­odIRL (📷: @so­y­ummy_bftv)

A post sha­red by Out of Of­fice (@ou­to­fof­fi­ce­by­mic) on

Vý­let do mi­nu­losti? Žia­den prob­lém! Stačí ti na to ne­jaká stará kra­bica, pa­pier, po­treby na pí­sa­nie a hlava plná spo­loč­ných spo­mie­nok.

Ak si zručná a vieš štri­ko­vať vlast­no­ručne vy­ro­bené ru­ka­vice, čiapka či šál v tomto zim­nom po­časí ur­čite ne­jed­ného po­te­šia.

Da­ruj den­ník. Jed­no­du­ché čierne diáre zo­že­nieš tak­mer všade, na­vyše bu­deš po­tre­bo­vať len fi­xku, kto­rou sa dá pí­sať na rôzne ma­te­riály  (zo­hnať sa dá v rôz­nych hobby cre­a­tive ob­cho­doch) a trošku fan­tá­zie.

😍Make cool #jour­nals your­self!😍 ☝#TU­TO­RIAL_ar­tis­tro It's a time for ma­king #gifts 💝 Here is a won­der­ful #diy idea 👉Supp­lies: ✅Little jour­nals ✅#ar­ti­stro­mar­kers Ex­tra fine po­int (gold or sil­ver co­lor) ✅White chalk trans­fer pa­per Ins­truc­ti­ons: 👉Step 1.  Sketch a de­sign or trace one using white chalk trans­fer pa­per 👉Step 2. Use #ar­ti­stro­mar­kers to draw the sketch that you trans­fer­red. 👉Step 3. Use a pa­per to­wel to wipe off the white trans­fer chalk once the de­sign is fi­nis­hed. Here are a few de­signs you may cre­ate for #ho­li­day #jour­nals: An­tlers, Stars, a great qu­ote. 🙏Thanks @lilb­lu­e­bo­ofor Pho­tos and ins­pi­ra­tion. ……………………………………………………………………………. #ar­tis­tro #di­y­i­dea #tu­to­rial #craft #craft­tu­to­rial #di­y­jour­nal #ea­sy­diy #cus­tom­gift #gift­tu­to­rial #di­y­gift #ho­li­da­y­diy #paint­pens #paint­mar­ker #craft­lo­vers #gift­wrap #hand­made #paint­mar­kers #cus­tom­de­sign #craf­ti­deas

A post sha­red by Ar­tis­tro (@ar­tis­tro.art­supp­lies) on

A čo tak ne­jaký ori­gi­nálny hrn­ček? Bu­deš po­tre­bo­vať jed­no­fa­rebný (naj­lep­šie biely) hrn­ček a zo­pár la­kov na nechty. Pod­robný po­stup ti ukáže na­sle­du­júce vi­deo:

https://www.you­tube.com/watch?v=plilr3EQynQ

Da­ruj fotky naj­lep­šie v ne­ja­kom ori­gi­nál­nom fo­to­al­bume. Mys­lím, že fotky máme radi všetci. Vy­tla­čiť sa dajú na kaž­dom kroku a zo­stro­jiť ne­jaký ori­gi­nálny fo­to­al­bum by ne­mal byť prob­lém. Po prí­pade mô­žeš kú­piť ne­jaký jed­no­du­chý rám, na ktorý mô­žeš na­le­piť rôzne de­ko­rá­cie a vlo­žiť doň tvoju ob­ľú­benú fotku.

Ak chceš da­ro­vať niečo, čo re­álne vy­užije, mô­žeš skú­siť vy­ro­biť ta­kéto mydlá v po­dobe dra­hých ka­me­ňov. Bu­deš po­tre­bo­vať trans­pa­rentný gly­ce­rí­nový myd­lový zá­klad, ne­jaké far­bivá na mydlo, esen­ciálne oleje pre prí­jemnú vôňu, po­hár vhodný do mir­ko­vlnky, nôž a niečo s čím to po­mie­šaš.

 

 

 

co­ver:pe­xels.com

 

Komentáre