Keďže pred­ne­dáv­nom sme tu mali člá­nok o tom, čím si žena muža za­ru­čene získa, roz­hodla som sa ti pri­niesť po­dobné od­po­vede aj od žien. Mo­jou otáz­kou bolo, aký by mal byť muž, do kto­rého sa ženy za­mi­lujú. Vraví sa, že žena ni­kdy ne­vie čo chce. Pri­ná­šam ti ná­zornú ukážku toho, že nie vždy je to prav­dou.

Zaujme ma muž, ktorý vie, akú má hod­notu a váži si sám seba, je se­bes­tačný, ne­pot­re­buje ženu zau­jať re­čič­kami alebo otre­pa­nými frá­zami, do­káže plne dô­ve­ro­vať a ne­žiarli. Musí byť am­bi­ci­ózny. Mal by byť in­te­li­gentný. A to, že bude gen­tle­man ne­zaš­kodí. Ak sa jedná o vý­zor, zaujme ma jemne vy­špor­to­va­nou po­sta­vou, pivný pu­pok nie je sexy. Jeho oči mi o ňom veľa po­ve­dia.“  – E. 19 ro­kov

https://www.ins­ta­gram.com/p/BZegh5MD­Hub/?ta­ken-by=coup­les_ma­ga­zine

„Musí ma zau­jať po fy­zic­kej aj men­tál­nej stránke, mať čosi v hlave aj v srdci a tak­tiež zdravé se­ba­ve­do­mie, aby po­znal svoju hod­notu a po­koru, a aby po­znal hod­notu dru­hých.“ T.  23 ro­kov

„Musí ma na prvý po­hľad zau­jať. Väč­ši­nou sa mi za­páči vy­soký a tmavý s ne­ja­kou tou sva­lo­vou hmo­tou. Po­va­hovo musí byť milý, usmie­vavý, po­zi­tívny a ne­môže si zo mňa ro­biť srandu 😀 . A hlavne sa o mňa musí zau­jí­mať“ S. 23 ro­kov

„Musí mať ur­čitú cha­rizmu, is­kru, kto­rou ma zaujme a pod­lo­mia sa mi ko­lená. Skôr ako vzhľad sú dô­le­žité vlast­nosti a spo­ločné zá­ujmy. Dobrý vzhľad je len akýsi bo­nus ;).“ I. 24 ro­kov

„Ľud­skosť na pr­vom mieste. Ďa­lej z neho musí vy­ža­ro­vať cha­rizma a mal by byť in­te­li­gentný.“ K. 36 ro­kov

„Vtipný, cha­riz­ma­tický, spo­ľah­livý, chá­pavý… Znie to ako klišé, ale je to tak. A hlavne by si to mala vy­cí­tiť, kedy je to ten pravý. Mal by sa rád s te­bou roz­prá­vať, aj zve­ro­vať sa s jeho prob­lé­mami a ra­dos­ťami, a ako prvá osoba, kto­rej chce zves­to­vať jeho ra­dosti by si mala byť ty.:) „ S. 23 ro­kov

https://www.ins­ta­gram.com/p/BZY­qe­xJjBMF/?ta­ken-by=coup­les_ma­ga­zine

„Musí byť vy­soký, vlasy tro­cha dl­h­šie, ši­roké ra­mená, trošku str­nisko a môže mať aj bradu. To bola moja pred­stava, keď som ešte bola ne­za­daná. Te­raz muž, do kto­rého som sa za­mi­lo­vala je in­te­li­gentný, páči sa mi jeho po­hľad na svet, vie sa pris­pô­so­biť akej­koľ­vek spo­loč­nosti, vie ako roz­umne vy­jad­riť svoj ná­zor… Mám rada jeho zmy­sel pre hu­mor, vie ma prek­va­piť, ro­zo­smiať, ute­šiť –  proste mi je s ním su­per J-„ N. 25 ro­kov

„No tak, čo je naj­hlav­nej­šie, musí byť zod­po­vedný, čo sa mi zdá, že sa ne­jako za­čína vy­trá­cať už v dneš­nej dobe. Ďa­lej musí mať cha­rak­ter, byť milý, ohľa­du­plný, lás­kavý a plný prek­va­pení. Musí ma ve­dieť po­držať, či už v dob­rom alebo v zlom, stáť pri mne hlavne keď ho po­tre­bu­jem. Musí byť spo­ľah­livý, po­môcť keď po­tre­bu­jem, aj bez toho aby som ho na to upo­zor­nila ( mys­lím tým napr. v do­mác­nosti ne­roz­de­ľo­vať po­vin­nosti na muž­ské a žen­ské, ale keď vidí, že je plný kôš, tak ho vy­ne­sie, keď treba po­vy­sáva…);) Ale sa­moz­rejme musí byť aj se­ba­ve­domý a mať svoj ná­zor – ako sa po­vie, buc­hnúť si po stole.“ L. 30 ro­kov

https://www.ins­ta­gram.com/p/BZG9BXABx4D/?ta­ken-by=coup­les_ma­ga­zine

„Muž, do kto­rého sa za­mi­lu­jem musí mať niečo do seba. Mal by byť spo­lo­čen­ský a lás­kavý, musí  ve­dieť re­špek­to­vať a to­le­ro­vať mňa rov­nako ako aj os­tat­ných. Za­mi­lu­jem sa do neho, pri chvíľ­kach pl­ných smie­chu, takže by ma mal ve­dieť ro­zo­smiať ale aj roz­váš­niť. Mal by byť špor­tovo za­lo­žený, zod­po­vedný a musí mať rád zvie­ratká.“ N. 23 ro­kov

„Čo musí mať muž, do kto­rého sa za­mi­lu­jem? Muž, do kto­rého sa za­ľú­bim ma ni­kdy ne­ne­chá spať s po­ci­tom ne­is­toty. Vždy mi na­píše pár riad­kov pred spa­ním. Po­zorne ma po­čúva a úp­rimne sa zau­jíma o to, čo ho­vo­rím. Ho­vorí so mnou o bu­dúc­nosti a plá­nuje ma pred­sta­viť svo­jim blíz­kym. Chlap, do kto­rého sa za­mi­lu­jem sa na mňa po­zerá inak ako os­tatní. Má oči iba pre mňa a ja mu­sím cí­tiť z jeho po­hľadu jeho úp­rimný zá­u­jem a ča­som i to, že ma má sku­točne rád… ostane so mnou celú noc a celý čas le­žíme v ob­jatí Váži si ma na­dov­šetko a každý jeho do­tyk je pre mňa krásny…pri kaž­dom bozku za­ží­vam ne­opí­sa­teľný po­cit, dr­žím ho a nech­cem už ni­kdy pus­tiť.  Chlap, do kto­rého sa za­mi­lu­jem je pri mne nech sa deje čo­koľ­vek a uistí ma, že všetko bude dobre. Chlap, do kto­rého sa za­mi­lu­jem musí byť mo­jou chý­ba­jú­cou po­lo­vič­kou, člo­vek na kto­rého sa mô­žem spo­ľa­hnúť v kaž­dej chvíli…člo­vek, ktorý ma upo­kojí už len svo­jou prí­tom­nos­ťou. Člo­vek, ktorý mi dá po­cit, že som pre neho všet­kým, ktorá sa so mnou smeje a blázni, i ktorý so mnou smúti a zdieľa smut­nej­šie oka­mihy. Musí to byť člo­vek s veľ­kým srd­com, milý a po­zorný, vší­mavý a ochotný po­môcť kde­koľ­vek a ko­mu­koľ­vek. Muža, do kto­rého sa za­mi­lu­jem mu­sím ob­di­vo­vať, má niečo v sebe čím ma ne­sku­točne pri­ťa­huje a vô­bec nejde o vý­zor, no pri kaž­dom bozku sa mi pod­lo­mia ko­lená a zrýchli dych“. A. 27 ro­kov

Komentáre