Mám veľa pria­te­ľov, ktorí sú vo vzťahu a tak som sa ich pý­tala, čo si mys­lia a aké vety by ne­mali chý­bať vo vzťahu. Tu sú ich od­po­vede:

„Ľú­bim ťa.“ 

„Mám ťa rád/a.“ 

„Áno, zlatko, mô­žeš ísť na fut­bal, ale za­tiaľ pôj­dem ja na ná­kupy.“ 

„Ukáž, po­mô­žem ti s tým.“ 

„Dá­vaj si na seba po­zor.“ 

„Nie je ti zima/ho­rúco?“ 

„Čo chceš ro­biť cez ví­kend? Vý­ber je na tebe.“ 

„Chý­baš mi.“ 

„Mi­lá­čik, dnes ti po­mô­žem s upra­to­va­ním.“ 

„Ideme si za­špor­to­vať/od­dy­cho­vať?“ 

„Za­vo­lám ti/na­pí­šem ti ese­mesku.“ 

„Kúp niečo na ve­čeru, uro­bíme si ro­man­tiku.“ 

„Mi­lu­jem ťa za to, aká si/aký si.“ 

„Ospra­vedl­ňu­jem sa, ak som spra­vil/a chybu.“ 

pe­xels.com

Chá­pem a viem, že vzťah nie je za­lo­žený len na pek­ných slo­vách a sľu­boch, no toto boli naj­čas­tej­šie a bežné od­po­vede. Láska sa dá vy­jad­riť rôz­nymi spô­sobmi a každý pár má ten svoj vlastný. Či už v tom, ako spolu ko­mi­nu­kujú,  alebo sa ob­jí­majú alebo ro­bia niečo kre­a­tívne. Na vý­ber je na­ozaj veľa mož­ností.

No láska sa skrýva aj v ges­tách a či­noch. Keď ťa mi­lo­vaná osoba za­kryje de­kou, ak za­spíš na gauči. Keď ti pri­praví ráno kávu alebo jedlo do práce. Keď ťa na ve­rej­nosti chytí za ruku. Keď ti kúpi jedlo (lebo vieme že jedlo je láska 🙂 ). Keď ti po­môže s ná­kupmi do do­mác­nosti, keď ti po­môže opra­viť ná­by­tok, keď sa spolu úp­rimne sme­jete. Keď ten mi­lo­vaný člo­vek príde ve­čer na vla­kovú sta­nicu, len aby sa uis­til, či si v po­riadku. Keď uvarí ve­čeru, aj keď vô­bec ne­vie va­riť. Keď spolu zdie­ľate rov­naké ná­zory, hudbu, filmy, ume­nie … Keď s te­bou o tre­tej ráno na bal­kóne pre­berá vznik ves­míru. Keď je tá osoba ochotná ces­to­vať ho­diny a ho­diny k tebe, len aby ťa vi­dela na malý mo­ment.

Láska je všade okolo nás. 

Lep­šie sa ob­zri a ne­chaj ju prejsť do tvojho srdca. 

A mi­luj. 

Je to krásny po­cit. 

Komentáre