Tro­chu si schudla a máš aj iné vlasy.

Ne­skrý­vaš sa, keď vy­chá­dzaš zo spr­chy. Ne­piš­tíš ako ne­jaká stre­doš­ko­láčka, keď ti vbeh­nem do kú­peľne a nie­kedy cho­díš po byte nahá. Pred­tým si si nech­cela dať dole predo mnou ani tričko.

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Gr­gáš.

Pre­stala si mi ne­chá­vať po­sledný kú­sok pizze. Rad­šej ho zješ sama.

Cez deň mi už ne­po­sie­laš za­mi­lo­vané správy. Ob­sa­hom sm­siek je často zo­znam na ná­kup.

Ne­re­ho­ceš sa ako besná, keď ma vi­díš na­hého. A pre­stala si si do­konca za­krý­vať aj oči.

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Kri­číš. A nie­kedy aj dosť na­hlas. Sa ťa bo­jím, zlatko…

Už odo mňa nech­ceš, aby som ukla­dal riad rovno do umý­vačky. Bez zby­toč­ných rečí to ro­bíš ty.

Tvoje pi­kantné fotky ko­nečne za­čali mať „grády“.

Už sa ne­trá­piš tým, keď ti meš­kajú tvoje dni… Ma to dosť zne­po­ko­juje!  

Ne­ťa­háš ma po dis­ko­té­kach. Ideš rad­šej s ka­moš­kami. Vďaka ti, Bože.

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Ne­vadí ti, keď ťa ne­chám celý ví­kend samú. Podľa mňa sa na každý taký ví­kend vlastne te­šíš.

Pre­stala si sa skrý­vať pri vy­je­daní chlad­ničky. Ko­nečne ju mô­žeme vy­je­dať spolu.

Už sa ma ne­sna­žíš zho­diť z po­stele, keď chrá­pem.

Si dosť útočná, keď ti v noci ne­dám spať. Pred­tým by si mi ne­dala spať ty.

Pre­stala si sa urá­žať po mo­jich hlú­pych po­znám­kach. A pekne mi to vra­ciaš.

Pred svo­jimi na­ro­de­ni­nami mi presne po­vieš, čo chceš a ne­dá­vaš mi len ne­jaké hlúpe ná­znaky, kto­rým som aj tak ni­kdy ne­ro­zu­mel.

Ne­sna­žíš sa ma zme­niť. Asi si sa zmie­rila s tým, aký som. A možno sa ti taký pá­čim. Ja ne­viem.

Na­učila si sa tan­ko­vať, zlatko.

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Už sa na mňa ne­po­ze­ráš tak ako pred­tým. V tvo­jich očiach už nie je ví­dať tu is­kru, ktorá sa ti tam ob­ja­vila vždy, keď sme sa stretli. Už nimi proste ne­vi­díš celý svet, hoci si ho do­te­raz pri po­hľade na mňa vždy vi­dela. Ale to ne­vadí, lebo ja sa na teba tiež po­ze­rám inak ako pred rokmi. Dô­le­žité je, že sa po­ze­ráme tým is­tým sme­rom…

Komentáre