V mo­jom ži­vote bolo prí­liš veľa ľudí, ktorí do­pus­tili, aby som o sebe po­chy­bo­vala. Aby som si mys­lela, že keď ne­viem niečo, čo ve­dia oni, som me­nej. Mys­lela som si, že mu­sím byť vo všet­kom do­ko­nalá a len tak ma budú mať radi. Boli do­konca časy, kedy som sa im chcela vy­rov­nať a ro­biť veci, ktoré ro­bili oni, aby som za­padla.

Po­chyb­nosti so mnou krá­čali všade tam, kam som sa po­hla. Ne­mohla som sa ich zba­viť, pre­tože mi na­šep­ká­vali, že zo mňa ni­kdy nič ne­bude.

Skrý­vala som sa pred sve­tom a udu­pá­vala som svoje se­ba­ve­do­mie, lebo som chcela mať as­poň ne­ja­kých pria­te­ľov.

zdroj: Photo by Alex Blăjan on Unsp­lash.com

Zlatko, ne­urob rov­nakú chybu ako ja.

Urob opak. Mne trvalo dosť dlho, aby som sa vy­mo­tala z kruhu zlých myš­lie­nok.

Pro­sím, ak máš okolo seba ľudí, ktorí ťa nú­tia o sebe po­chy­bo­vať, odíď. Tu nejde o to, že ich stra­tíš, tu ide o to, že ak s nimi bu­deš v kon­takte, bu­deš čo­raz viac strá­cať seba. Ne­bu­deš ve­dieť kto si a aké je tvoje sku­točné ja.

Pravda bolí, no uve­dom si, že vždy tu budú ľu­dia, kto­rým bude niečo na tebe pre­ká­žať. Ale vždy tu budú ľu­dia, ktorí ťa budú po­vzbu­dzo­vať a pod­po­ro­vať v tom, čo ro­bíš. Ktorí o tebe ne­za­po­chy­bujú a budú ti ve­riť.

Ne­buď s ľuďmi, ktorí ti ho­vo­ria, akú máš mať po­stavu.

Ne­buď s ľuďmi, ktorí ti ho­vo­ria, ako sa máš ob­lie­kať.

Ne­buď s ľuďmi, ktorí ti ho­vo­ria, čo si máš mys­lieť.

Ne­buď s ľuďmi, ktorí ti ho­vo­ria, že tvoj ži­vot za to ne­stojí a mala by si ro­biť niečo, čo si oni mys­lia, že je správne.

Ob­klo­puj sa ľuďmi, ktorí v tebe vi­dia in­špi­rá­ciu. Ktorí ti dajú po­cit, že si tá naj­lep­šia pria­teľka na svete. Ktorí ve­dia, že máš sny a nie sú vô­bec hlúpe.

Je to tvoj ži­vot, nie ich. Rov­nako ako oni si vy­be­rajú koho majú okolo seba, urob to aj ty.

Tých to­xic­kých ľudí ne­chaj ísť a tých lás­ka­vých ne­chaj prísť.

Komentáre