Siedmy roč­ník naj­väč­šieho mód­neho po­du­ja­tia na Slo­ven­sku – Fas­hion LIVE! spus­til pri­hla­so­va­nie pre di­zaj­né­rov a značky, ktorí majú do 16.6.2019 mož­nosť vy­pl­niť pri­hlášku a v ok­tóbri od­pre­zen­to­vať svoje mo­dely po­čas troj­dňo­vého mód­neho po­du­ja­tia v Bra­ti­slave.

Open Call Fas­hion LIVE! 2019

Pri­hla­so­va­nie do Open Call-u je pre zá­u­jem­cov spus­tené od 8.6.2019 do 16.6.2019. Hlav­nou té­mou sied­meho roč­níka Fas­hion LIVE! je „STRIH“, ktorý sa ok­rem ko­mu­ni­ká­cie vi­zu­álu od­razí aj v pri­pra­vo­va­nej scéne a na pre­hliad­ko­vom pó­diu, či v rámci sprie­vod­ných po­du­jatí. V prie­behu au­gusta bude spus­tený aj sa­mos­tatný Open Call na pri­hla­so­va­nie sho­wro­omov, kde si ne­skôr náv­štev­níci po­du­ja­tia môžu za­kú­piť rôzne di­zaj­nér­ske kúsky. Siedmy roč­ník Fas­hion LIVE! ot­vorí svoje brány náv­štev­ní­kom 4.10. –  6.10.2019.

Všetky pod­robné in­for­má­cie k pri­hla­so­va­niu na Fas­hion LIVE! 2019 náj­dete na https://bit.ly/2Xy0aRH. Ak máte zá­u­jem byť sú­čas­ťou ak­tu­ál­neho roč­níka, pri­hláste sa do 16. júna na me­e­[email protected]­ti­sla­va­fas­hion.live.

Fas­hion LIVE! pri­náša svo­jim priaz­niv­com sprie­vodné po­du­ja­tia po­čas ce­lého roka. Siedmy roč­ník od­štar­to­val pr­vým Fas­hion LIVE! Tal­kom ve­no­va­ným mi­nu­lo­roč­nej téme „Ma­te­riál” a pre­mie­ta­ním do­ku­men­tár­neho filmu Za­ká­zaná móda – Ro­berto Ca­pucci a bu­dúc­nosť „haute cou­ture“ od re­ži­séra Ot­ta­via Ro­sa­tiho. Po­čas mája mali mi­lov­níci módy mož­nosť zú­čas­niť sa Dňa ot­vo­re­ných ate­li­é­rov, či ot­vo­re­nia ses­ter­ského pro­jektu ViR­VAR, ktorý po­skytne di­zaj­né­rom pries­tor na pre­zen­tá­ciu svo­jej tvorby v ka­men­nom ob­chode ale i on­line (viac info náj­dete na
www.vir­var.on­line).

Fas­hion LIVE! Talk 2
Najb­liž­šie po­zý­vajú or­ga­ni­zá­tori po­du­ja­tia zá­u­jem­cov na Fas­hion LIVE! Talk 2 v Ber­linke SNG v pon­de­lok 24.6.2019, ktorý je ve­no­vaný téme Lu­xury in Fas­hion. Hos­ťami budú Bar­bora Bruš­ková z ELITE Mo­dels Bra­ti­slava, jedna z na­jús­peš­nej­ších slo­ven­ských top­mo­de­liek v za­hra­ničí.

Spo­lu­pra­cuje so znač­kami ako Cha­nel, Mai­son Mar­giela, John Gal­liano a má za se­bou aj nie­koľko fo­tení pre Vo­gue či ex­klu­zívnu pre­hliadku pre Yves Saint Lau­rent. Po­zva­nie do talk show pri­jal aj Fren­cien Bauer, pro­to­ko­lista v kan­ce­lá­rii pre­zi­denta SR a známy hlas z ob­ľú­be­ného se­riálu Dva a pol chlapa.

Komentáre