Čo te­raz? Ako sa po­su­núť ďa­lej…keď cí­tim iba veľkú bo­lesť? Ne­bol si len mo­jou hrač­kou na pár dní. Bol si viac. Omnoho. Mys­lela som to s te­bou vážne.

No TY…opus­til si ma. Len tak. Zo dňa na deň. A tak blbý spô­sob. Ten „tí­ne­džer­sky“, Fa­ce­bo­ook. Pre­šlo už nie­koľko dní a ja sa cí­tim ako ten naj­lepší fi­lo­zof. Sok­ra­tes? Pla­tón? Aris­to­te­les? Nie, ešte lepší. Ani oni by ne­prišli s vhod­nou od­po­ve­ďou na moju otázku: PREČO? To je tá zá­kladná. A čo tie ďaľ­šie?

Bolo ti so mnou zle? Dá­vala som ti málo? Bola som len tvoja zá­bavka?…Nie, ne­bola. Pý­taš sa ako to viem? Vi­dela som v tvo­jich očiach tú lásku, tú ra­dosť keď si ma vi­del, tú túžbu po mo­jom tele. Tak po­vedz, prečo?

image1-1

foto: pin­te­rest.com

Ne­boli sme ako iné páry, tento vzťah stros­ko­tal na ko­mu­ni­ká­cii. Alebo si to len na­ho­vá­ram? Bola v tom iná? To sa už ni­kdy ne­doz­viem. Je slo­bodný. A mňa by mal pre­stať zau­jí­mať. Viem, že nie som je­diná od­kop­nutá na svete, ale roz­chody bo­lia. Áno na­ozaj, bo­lia. Tí, čo si tým pre­šli, chápu. Po­tom sú tu takí, ča­sto­krát za­daní, čo sa sna­žia po­môcť. Len nie vždy si vy­berú správnu cestu po­moci. Verte mi, ob­čas na­ozaj po­tre­bu­jeme ľú­tosť, nie­kedy len vy­po­čuť, dlhé ob­ja­tie alebo len po­riadne množ­stvo drin­kov. Naj­hor­šie však je, keď nám ho­vo­ríte tieto po­vzbu­divé vety:

,,Nie je prvý ani po­sledný!“

,,Ne­plač, veď ty máš na lep­šieho!“

,,On si ťa aj tak ne­za­slú­žil!“

,,Na svete nie je je­diný!“

,,Si kočka, o teba sa budú biť!“

Vieš, aká je na to od­po­veď? Chcela som, aby bol po­sledný, ve­dela som, že je naj­lepší a aj sama do­ká­žem usú­diť, či si ma za­slú­žil alebo nie. 🙂 A TO, že som kočka si ce­ním, vi­dím sa každé ráno v zrkadle, tak viem (smiech), ale hlavne som chcela byť krásna pre neho.

A čo po­ve­dať na zá­ver?

NI­KDY NE­V­STU­PUJ DVA­KRÁT DO TEJ IS­TEJ RIEKY…ale ak to tak cí­tiš, vstúp do nej tri či šty­ri­krát, vieš, len tak PRE IS­TOTU! 🙂

474318eeb094c131473cdfdfd01d6dff

foto: pin­te­rest.com

ti­tulná foto: pin­te­rest.com

 

Komentáre