Si veľ­kou mi­lov­níč­kou akých­koľ­vek te­ni­siek? Tak ťa roz­hodne po­teší, že sa známa značka Con­verse  roz­hodla spo­lu­pra­co­vať s an­glic­kým di­zaj­né­rom J. W. An­der­so­nom. Tento mi­mo­riadne kre­a­tívny módny ná­vrhár ich do­slova za­ha­lil do ne­spú­ta­ných fa­rieb, vďaka čomu sú Con­ver­sky nie­len ne­sku­točne po­hodlné, ale aj trendy a je­di­nečné.

Oveľa ťaž­šie bude tieto te­nisky kom­bi­no­vať, no vô­bec sa ich ne­mu­síš báť. Zbierka, ktorú Con­verse vy­tvo­ril tvorí päť ty­pov te­ni­siek s od­liš­ným štý­lom. Mô­žeš ich nájsť v rôz­nych om­bré od­tie­ňoch a štý­loch –  high top Con­versy, nízke te­nisky či  kla­sické Con­ver­sky.

High top Con­ver­sky je možné kú­piť v dvoch fa­reb­ných va­rian­toch a to „Punch Co­ral“ a „Ma­son Blue“. Punch Co­ral má na päte silnú ko­ra­lovú farbu, ktorá po­stupne sme­rom k špičke bledne, čím sa vy­tvo­ril om­bré efekt. Po­dobne aj Ma­son Blue má na špičke bled­šiu modrú, na päte je však te­niska sfar­bená silno mod­rou far­bou.

Nízke Con­ver­sky sú do­stupné v troch fa­reb­ných va­rian­toch – „Storm Pink“, „Pure Teal“ a „Light Blue“. „Storm pink“ je svet­lo­ru­žová farba, ktorá mies­tami pri­po­mína až baby pink. Pure Teal je akási farba oce­ánu, ktorá tiež po­stupne bledne do biela. Tieto modré va­rianty sa skvele ho­dia k džín­so­vine, ru­žové te­nisky mô­žeš skom­bi­no­vať so ša­tami či suk­ňami. High top con­ver­sky kú­piš za 60 do­lá­rov, tie niž­šie te­nisky sú o čosi lac­nej­šie – 55 do­lá­rov. Do­stupné sú na ofi­ciál­nej stránke www.con­verse.com.

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre