Oli­via Pa­lermo je už nie­koľko ro­kov módna ikona, ktorá sedí v pr­vých ra­dách a na všet­kých mož­ných Fas­hion We­e­koch po svete. Patrí k tým šťast­ným že­nám, kto­rým sedí všetko a vďaka jej mla­dist­vému vzhľadu si môže do­vo­liť čo­koľ­vek. Ne­bojí sa mód­nych tren­dov, rada expe­ri­men­tuje, no jej out­fity vždy ko­reš­pon­dujú s jej osob­nos­ťou a do­dá­vajú jej šmrnc.

Out­fity štý­lo­vej Ame­ri­čanky sú pre­mys­lené do naj­men­ších de­tai­lov a ne­chýba im ori­gi­na­lita. Oli­via sa drží jed­no­du­chosti a mi­ni­ma­lizmu, no vždy tam pridá niečo svoj­ské a zau­jí­mavé, čo jej out­fit po­výši na inú úro­veň.

Oli­via presne vie, ako kom­bi­no­vať kúsky, aby vy­ze­rala žen­sky, no pri­tom sa cí­tila po­hodlne. Nemá prob­lém so suk­ňami aj cez zimu, tak­tiež s ro­lákmi či ume­lými ko­žu­ši­nami. Jej out­fity vy­ze­rajú lu­xusne a ele­gan­tne, tak­tiež kom­bi­nuje jed­not­livé drahé kúsky s lac­nej­šími, no nedá do­pus­tiť na kva­litné ka­belky.

In­špi­ruj sa aj ty out­fitmi jed­nej z naj­väč­ších mód­nych ikon

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre