Po celý svoj ži­vot zbie­rame ne­jaké skú­se­nosti, veci, myš­lienky. Preto je ob­čas po­trebné upra­tať si ako svoju do­mác­nosť, tak aj svoju my­seľ. Pri spra­tá­vaní oboch sa pri­tom mô­žeš zba­viť is­tých vecí, ktoré ti už viac ne­pri­ná­šajú žia­den úži­tok a sú ti len na ob­tiaž. Bu­deš prí­jemne prek­va­pená, ako ťa oslo­bo­de­nie sa od nich do­káže spra­viť slo­bod­nej­ším a šťast­nej­ším člo­ve­kom.

#1: Zbav sa oble­če­nia, ktoré už ne­pot­re­bu­ješ

Máš nie­kedy po­cit, že máš viac oble­če­nia, než by si po­tre­bo­vala? Ak ho nevy­uží­vaš a len ti stojí v skrini, zbav sa ho — bez ohľadu nato, aká bola jeho cena. Po­uži pri­tom pra­vidlo jed­ného roka — ak si na sebe ne­jaký kus oble­če­nia ne­mala dlh­šie ako je­den rok, nadi­šiel čas roz­lú­čiť sa s ním. Spoj prí­jemné s uži­toč­ným a vy­trie­dené oble­če­nie v dob­rom stave da­ruj nie­komu, komu ešte spraví ra­dosť.

#2: Pre­ruš kon­takty s to­xic­kými ľuďmi

Ty vieš, ktorí sú to, aj keď to nie­kedy možno nech­ceš vi­dieť. Môžu to byť ľu­dia, ktorí z teba v prie­behu nie­koľ­kých mi­nút do­kážu vy­sať všetku ener­giu. Tiež to môžu byť „pria­te­lia“, ktorí pri tebe stoja len vtedy, keď sa ti darí, no keď po­tre­bu­ješ ich po­moc, oto­čia sa ti chrb­tom. Fa­lošní a neúp­rimní ľu­dia tiež ne­pat­ria do okruhu, s kto­rým by si mala pes­to­vať svoje vzťahy. Pre­ru­šiť s nie­kým kon­takty nie je jed­no­du­ché, no ak to doká­žeš, sám sebe za to poďa­ku­ješ.

unsp­lash.com

#3: Vyhý­baj sa ne­zdra­vému jedlu

Jedlo je tvo­jím pali­vom a tvoje telo je presne v ta­kom stave, ako ho „kŕ­miš“. Ak sa stra­vu­ješ ne­zdra­vým jed­lom, nemô­žeš oča­ká­vať, že bu­deš plná sily, opti­mizmu a ener­gie. Telo to­tiž musí spra­co­vať všetky kon­zer­vačné látky a che­mi­ká­lie, ktoré doň for­mou jedla do­sta­neme. A keďže po­cit šťas­tia so zdra­vím sú­visí veľmi úzko, na­ozaj pre­mýš­ľaj nad tým, aké menu si do­pra­ješ.

#4: Zbav sa všet­kých nevy­rie­še­ných zále­ži­tostí

Nevy­rie­šené veci — či už osobné ale pra­covné, sú jed­ným z naj­väč­ších po­stra­chov kaž­dého, kto jed­no­du­cho chce byť šťastný. Zále­ži­tosti s otvo­re­ným kon­com ťa budú neus­tále má­tať a obe­rať o ener­giu tým, že na ne ne­pres­tajne bu­deš mys­lieť. Tieto myš­lienky sú psy­chic­kými blokmi, ktoré by si mala zo svojho ži­vota okam­žite od­strá­niť. Ak je v tvo­jich si­lách niečo vy­rie­šiť alebo do­kon­čiť — urob to čím skôr. Ak to v tvo­jich si­lách nie je, jed­no­du­cho to ne­chaj ísť — s vedo­mím, že to ne­stojí zato.

unsp­lash.com

#5: Od­stráň zo svojho ži­vota všetky ne­pot­rebné veci

Vy­čleň si nie­koľko dní na sku­točné „gene­rálne upra­to­va­nie“ a povy­ha­dzuj zo svojho prí­bytku všetko, čo už ni­kdy nebu­deš po­tre­bo­vať. Pri nie­kto­rých ve­ciach to môže byť ťažké, no ak k nim ne­máš vybu­do­vaný ne­jaký ex­trémny ci­tový vzťah a ne­pou­ží­vaš ich, na­ozaj sa s nimi roz­lúč. Urob si po­ria­dok aj vo všet­kých pa­pie­roch, stohy sta­rých doku­men­tov, ktoré už ni­kdy nebu­deš po­tre­bo­vať ťa len obe­rajú o ener­giu pri hľa­daní po­treb­ných vecí. Ak to doká­žeš, vpus­tíš do svojho prí­bytku a do svo­jej mysle vlnu pozi­tív­nej ener­gie.

li­fe­hack.com

Komentáre