Po celý svoj život zbie­rame nejaké skú­se­nosti, veci, myš­lienky. Preto je občas potrebné upra­tať si ako svoju domác­nosť, tak aj svoju myseľ. Pri spra­tá­vaní oboch sa pri­tom môžeš zba­viť istých vecí, ktoré ti už viac nepri­ná­šajú žia­den úži­tok a sú ti len na obtiaž. Budeš prí­jemne prek­va­pená, ako ťa oslo­bo­de­nie sa od nich dokáže spra­viť slo­bod­nej­ším a šťast­nej­ším člo­ve­kom.

#1: Zbav sa oble­če­nia, ktoré už nepot­re­bu­ješ

Máš nie­kedy pocit, že máš viac oble­če­nia, než by si potre­bo­vala? Ak ho nevy­uží­vaš a len ti stojí v skrini, zbav sa ho — bez ohľadu nato, aká bola jeho cena. Použi pri­tom pra­vidlo jed­ného roka — ak si na sebe nejaký kus oble­če­nia nemala dlh­šie ako jeden rok, nadi­šiel čas roz­lú­čiť sa s ním. Spoj prí­jemné s uži­toč­ným a vytrie­dené oble­če­nie v dob­rom stave daruj nie­komu, komu ešte spraví radosť.

#2: Pre­ruš kon­takty s toxic­kými ľuďmi

Ty vieš, ktorí sú to, aj keď to nie­kedy možno nech­ceš vidieť. Môžu to byť ľudia, ktorí z teba v prie­behu nie­koľ­kých minút dokážu vysať všetku ener­giu. Tiež to môžu byť „pria­te­lia“, ktorí pri tebe stoja len vtedy, keď sa ti darí, no keď potre­bu­ješ ich pomoc, oto­čia sa ti chrb­tom. Falošní a neúp­rimní ľudia tiež nepat­ria do okruhu, s kto­rým by si mala pes­to­vať svoje vzťahy. Pre­ru­šiť s nie­kým kon­takty nie je jed­no­du­ché, no ak to doká­žeš, sám sebe za to poďa­ku­ješ.

unsplash.com

#3: Vyhý­baj sa nezdra­vému jedlu

Jedlo je tvo­jím pali­vom a tvoje telo je presne v takom stave, ako ho „kŕmiš“. Ak sa stra­vu­ješ nezdra­vým jed­lom, nemô­žeš oča­ká­vať, že budeš plná sily, opti­mizmu a ener­gie. Telo totiž musí spra­co­vať všetky kon­zer­vačné látky a che­mi­ká­lie, ktoré doň for­mou jedla dosta­neme. A keďže pocit šťas­tia so zdra­vím súvisí veľmi úzko, naozaj pre­mýš­ľaj nad tým, aké menu si dopra­ješ.

#4: Zbav sa všet­kých nevy­rie­še­ných zále­ži­tostí

Nevy­rie­šené veci — či už osobné ale pra­covné, sú jed­ným z naj­väč­ších postra­chov kaž­dého, kto jed­no­du­cho chce byť šťastný. Zále­ži­tosti s otvo­re­ným kon­com ťa budú neus­tále mátať a obe­rať o ener­giu tým, že na ne nepres­tajne budeš mys­lieť. Tieto myš­lienky sú psy­chic­kými blokmi, ktoré by si mala zo svojho života okam­žite odstrá­niť. Ak je v tvo­jich silách niečo vyrie­šiť alebo dokon­čiť — urob to čím skôr. Ak to v tvo­jich silách nie je, jed­no­du­cho to nechaj ísť — s vedo­mím, že to nestojí zato.

unsplash.com

#5: Odstráň zo svojho života všetky nepot­rebné veci

Vyčleň si nie­koľko dní na sku­točné „gene­rálne upra­to­va­nie“ a povy­ha­dzuj zo svojho prí­bytku všetko, čo už nikdy nebu­deš potre­bo­vať. Pri nie­kto­rých veciach to môže byť ťažké, no ak k nim nemáš vybu­do­vaný nejaký extrémny citový vzťah a nepou­ží­vaš ich, naozaj sa s nimi roz­lúč. Urob si poria­dok aj vo všet­kých papie­roch, stohy sta­rých doku­men­tov, ktoré už nikdy nebu­deš potre­bo­vať ťa len obe­rajú o ener­giu pri hľa­daní potreb­ných vecí. Ak to doká­žeš, vpus­tíš do svojho prí­bytku a do svo­jej mysle vlnu pozi­tív­nej ener­gie.

lifehack.com

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.