Strata pria­te­ľov bolí. Je to akoby ste prišli o časť seba. O niečo, čo bolo dlho va­šou sú­čas­ťou a zrazu, keď už to nie je a od­išlo to, máte po­cit, že vám niečo chýba. Že nie ste kom­pletní.

V ušiach po­ču­ješ tóny hlasu Adelle, ktorá spo­mína na starú lásku. Uzat­vá­raš sa do seba, scho­vá­vaš sa pod pe­ri­nou a slzy ti tečú po lí­cach. Sna­žíš sa to za­sta­viť a ne­mys­lieť na dô­vod, prečo si smutná, ale každá vec, na ktorú po­mys­líš ti ho pri­po­mína. Vy­ba­vujú sa ti všetky spo­mienky na zá­žitky, ktoré sa vám stali a chceš to všetko vrá­tiť späť.

zdroj: pe­xels.com

Chceš vrá­tiť ten čas, ktorý ste spolu trá­vili. Chceš vrá­tiť ten čas, kedy si bola šťastná a nič ti ne­chý­balo. Chceš vrá­tiť všetky tie noci, po­čas kto­rých ste sa roz­prá­vali a často krát si pre­zra­dili aj to, čo by ste nie­komu inému ni­kdy ne­po­ve­dali. Chceš znovu tie chvíle, kedy si ne­mys­lela na nič iné len na to, že si s ním.

Ale to všetko je od­razu preč. Od­išiel. Ne­roz­lú­čil sa. Ne­chal ťa tu stáť samú. Už nie ste vy, už si len ty. Zmi­zol bez vy­svet­le­nia.

Bol to ka­ma­rát. Ka­ma­rát, pred kto­rým si scho­vá­vala jedno ta­jom­stvo. Iba túto jednu vec si mu ni­kdy ne­po­ve­dala. Ve­del o všet­kých tvo­jich sta­ros­tiach, ve­del o všet­kom, čo sa ti cez deň stalo, po­znal meno kaž­dého tvojho pria­teľa a ve­del, čoho sa bo­jíš. No ni­kdy si ne­nab­rala od­vahu na to, po­ve­dať mu, že ho ľú­biš.

zdroj: pe­xels.com

Nech­cela si ho stra­tiť kvôli ta­kej „hlú­posti“. Nech­cela si vám po­ka­ziť vaše pria­teľ­stvo. Sna­žila si sa pre­svied­čať samú seba, že nie si za­mi­lo­vaná. Nech­cela si si pri­pus­tiť, že úsmev pri kaž­dom spo­me­nutí jeho mena, že hre­jivý po­cit aj pri naj­men­šom do­tyku, že ra­dosť z kaž­dej jeho správy, že všetky tieto veci nie sú sku­točné a hlavne, že nie sú pre­ja­vom lásky.

Po dl­hých dňoch pre­mýš­ľa­nia a vnú­tor­ného boja si ale stále ne­ve­dela, ako to je. Nech­cela si mu nič naz­na­čiť, pre­tože čo ak ne­cíti to isté? Čo ak by si bola za hlúpu a trápnu? Čo ak by ťa vy­smial? To si od neho predsa nech­cela po­čuť ani v noč­nej more.

No, drahá, on to vy­rie­šil za vás oboch. Jeho od­cho­dom. Od­cho­dom, ktorý ťa te­raz bolí a chceš to zme­niť, ale ne­máš ako. Skús po­čkať. Skús po­čkať na to, či sa vráti alebo nie. Ne­tráp sa zby­točne nie­čím, čo ne­zme­níš.

Ne­chaj to jed­no­du­cho ísť.

Komentáre