Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Ot­vá­ram dvere So­fii, spo­tený má­vam na roz­lúčku a ešte sto­po­rený zo­stá­vam sám na byte, s Mac­bo­okom na no­hách a pri­pra­vený za­čať šťav­natý člá­nok na dnešný ve­čer. Mi­lu­jem prácu z domu. Ne­mu­sím sa po­ze­rať na ška­redé ksichty všade okolo mňa, som do­slova aler­gický na ženy, ktoré ma ne­pri­ťa­hujú.

Bože, ešte cí­tim tú vôňu sexu na­vô­kol. Pri váš­ni­vom boz­ká­vaní som ju ne­ná­padne od­tla­čil do spálne, sa­dám si na kraj po­stele a po­maly ju zba­vu­jem spod­ného prádla značky TH. Te­raz, úplne nahá stojí tesne v mo­jej blíz­kosti, hľa­diac na mňa, ako hlavná po­stava se­xs­cény za­čí­nam orálny sex presne me­dzi jej steh­nami. Ona v spria­me­nej po­lohe, pravú nohu ma vy­lo­ženú na mo­jom ra­mene a dlane do­ko­nalo za­pad­nuté v mo­jich vla­soch, te­raz pod­lieha kŕ­čom or­gazmu.

Naj­lepší spô­sob, ako pri­pra­viť ženu, je orálne, lebo po­tom zvládne viac kôl po sebe. Tla­kom rúk jej naz­na­ču­jem, aby si na mňa sadla a hneď si ho dala dnu. Po chvíli už nemá šancu utiecť, lebo vlast­ním jej lono, pevne ju dr­žím za boky a ur­ču­jem jej po­hy­bom ryt­mus presne tak, ako sa mi to páči. Ne­mám chuť me­niť po­lohy, v tejto presne cí­tim ten bod, ktorý ovláda jej li­bido.

Len tak se­díme, ja na okraji po­stele, ona na mne, ja v nej a spo­ločne to ve­die na cestu in­ten­zív­neho or­gazmu. Dnes to žiaľ nie je dlhé kolo, mám ešte veľa práce, takže za­tvá­ram oči, po­ná­ram sa do toho krás­neho po­citu, že je môj pe­nis v ho­rú­com a vlh­kom nebi, že som stroj­com jej šťas­tia a pri pred­stave na jej krásne gu­ľatý za­dok a vôňu jej vla­sov, stí­ham len tak-tak vy­su­núť a dô­kaz or­gazmu končí na čisto no­vých pe­ri­nách ble­do­mod­rej farby.

Je to dar od boha sexu, stret­núť ženu, ktorá má rada vzťah za­lo­žený len na sexe, ktorá príde a vie, že za ho­dinu aj od­íde, celá roz­tra­sená a s úsme­vom na tvári. Som rád, keď to ne­mu­sím žene dva­krát opa­ko­vať, že po sexe mám rád len sám seba, len ti­cho môjho bytu, ťu­kot klá­ves­nice a spo­mienky na to, že spon­tánny a rýchly sex je ta­jom­stvo šťast­ného ži­vota.

Ak zdie­ľaš so mnou to za­mi­lo­va­nie do or­gazmu, ak tiež rada pred spa­ním po­ze­ráš porno a pred­sta­vu­ješ si, že ti v noci vle­ziem pod pe­rinu, tak ute­kaj na môj Ins­ta­gram. Ja si ťa skôr či ne­skôr náj­dem, vy­zle­čiem a po­tom rád od­ve­ziem do­mov.

Tvoj Adam Mal­kin

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre