Pre­chod z let­ného ob­do­bia do zim­ného so se­bou pri­náša ok­rem iného aj zmenu šat­níka. Časti ob­le­če­nia, ktoré no­síme v tomto ob­dobí sú je­di­nečné, po­hodlné,chrá­nia nás pred chla­dom  a môžu byť vkusné a sexi. Poďme sa na ne bliž­šie po­zrieť.

 

Vy­soké čižmy. Ko­žené, se­mi­šové, v rôz­nych far­bách, od čier­nej po krik­ľavo čer­venú, ro­bia žen­ské nôžky pekné. Ho­dia sa k rif­liam, sukni či le­gí­nam, jed­no­du­cho ku všet­kému a sú ele­gantné. Ne­sku­točne „raj­covne“ vy­ze­rajú v kom­bi­ná­cii so suk­ňou či ša­tami.

5f6b35b12209c377941cd112fda75a1d 24646025932a6696d8052c8468c2874e ff4f1b48b5fff150dbd0fd6c049b5f07 84bc8bdfe31f7819da49b07d8fcaef6e

foto: pin­te­rest.com

Le­gíny. Vieme, o čo ide, sú prak­tické, po­hodlné, do kaž­dého po­ča­sia a na každú prí­le­ži­tosť. Asi ni­kdy ne­vyjdú z módy či je leto a či zima. Teda v zime treba rad­šej zvo­liť tie za­tep­lené.

4552d949e798b701ec3df8f31accb5bf 8870ee7c14f94ada85c87d3ba451a705

foto: pin­te­rest.com

Ro­láky. Tento kú­sok je veľmi zau­jí­mavý a  drží sa v na­šich skri­niach už zo­pár ro­kov. Do pása či dl­h­šie, rôz­nych fa­rieb a stri­hov, no vždy je v ňom teplo na krk a vy­zerá sexi na­priek tomu, že ne­od­ha­ľuje de­kolt.

42baa6877816ee19d659c27525626852 2fe8cc8c544c4d01597cbef8443a10b1

foto: pin­te­rest.com

Šály. Náj­deme ich rôz­neho druhu a farby, je v nich teplo a sú vždy štý­lové.

2fddea58c8920d2c30c75f3c190518d7 e5bbbc2f64974bc4b97a3b1f34d09611

foto: pin­te­rest.com

Če­lenky. Ani čiapka na hlave ani nie holá hlava. To je če­lenka. Sú od vý­myslu sveta, stačí si len vy­brať tú svoju. A už ti je aj teplo na ušká 🙂

86cf6bec2f287933d98cb90b08d990ee03870e895d9fbc7b59b9e6b7a2e39a95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: pin­te­rest.com

Komentáre