Asi každá z nás vi­dela as­poň jednu epi­zódu se­riálu Sex v meste. Pri­zná­vam, ja som vi­dela  všetky a to nie­koľ­ko­krát.  Svoj vzťah k nemu by som pri­rov­nala k čo­ko­láde. Púš­ťam si ho, keď mi je smutno, keď som chorá, či keď mám zlo­mené srdce. Ok­rem prí­be­hov šty­roch žien a ich právd o ži­vote a láske, ma na Sexe v meste baví štýl a šat­ník hlav­nej hr­dinky. Jej out­fity sú nie­kedy ne­zvy­čajné, až smiešne, ale aj tak vždy skon­čím pri tom, ako si ho­vo­rím „Keby som bola ako ona, keby som mala takú od­vahu a ne­nú­te­nosť…“  A tak som sa sna­žila dať do­kopy zo­pár prí­kla­dov toho, ako aj dnes mô­žeš v sebe ob­ja­viť Car­rie Brads­haw.

Za ob­le­če­ním Car­rie je známa ame­rická sty­lis­tka a ná­vrhárka, Pat­ri­cia Field. Sama pri­znáva, že ako in­špi­rá­cia jej slú­žila po­u­ličná móda v New Yorku, inde sa zase sna­žila v ob­le­čení od­zr­kad­liť vý­vin deja. Kon­com de­väť­de­sia­tych ro­kov pat­rila Pat­ri­cia zrejme k najvp­lyv­ne­ším že­nám v mód­nej bran­dži. Se­riál ovplyv­nil mnoho žien k tomu, aby boli v ob­lie­kaní se­ba­ve­do­mej­šie. Pat­ri­ci­i­ným na­job­ľú­be­nej­ším je ob­le­če­nie z úvod­ných ti­tu­liek, iko­nická ba­letná sukňa a pri­lie­havý top. Spo­mína si, ako sa tvor­com se­riálu táto kom­bi­ná­cia naj­skôr vô­bec  ne­pá­čila, ale sna­žila sa ich aj so Sa­rah Jes­si­cou Par­ker pre­sved­čiť o jej vhod­nosti a nad­ča­so­vosti. Práve v nej  je ob­sia­hnutý Car­rien štýl: ne­báť sa byť vý­razná. Ak máš chuť sa vy­ob­lie­kať, urob to, aj keď pred se­bou ne­máš žiadnu uda­losť či stret­nu­tie. Jej out­fity sú cha­rak­te­ris­tické kom­bi­ná­ciou rôz­nych, aj ne­sú­ro­dých kús­kov, po­tlačí a ma­te­riá­lov. Môže to byť na­prí­klad vý­razný ko­žu­ši­nový ka­bá­tik a tenké šaty, pri­po­mí­na­júce spodnú bie­li­zeň. Po­dobne ob­le­čená išla Car­rie na ba­se­bal­lový zá­pas.

01
foto: pin­te­rest

Iným prí­kla­dom je ši­roká sukňa áč­ko­vého strihu, do­pl­nená špor­to­vým trič­kom s ná­pi­som. Ne­za­budni na to­pánky, tie sú asi naj­dô­le­ži­tej­šou sú­čas­ťou šat­níka, a na ich ná­kup ne­vá­hala Car­rie mi­núť väč­šinu svojho zá­robku. Pat­ri­cia Field dáva tiež dô­raz na do­pl­nky, hlavne šperky. Na­prí­klad re­tiazka s me­nom Car­rie – o tej Pat­ri­cia ho­vorí: „In­špi­ro­val ma celý New York, nie­len Man­hat­tan. Po­dobné ná­hr­del­níky no­sili la­tino diev­čatá. Pred­sta­vo­vala som si, ako ho Car­rie na nie­kom vi­dela a pá­čil sa jej. Ta­kýmto spô­so­bom som skla­dala celý jej šat­ník.“  Vy­brala som nie­koľko mo­jich ob­ľú­be­ných out­fi­tov, ktoré podľa mňa Car­rie cha­rak­te­ri­zujú, a z kto­rých mô­žeš čer­pať in­špi­rá­ciu.

03

foto: har­per´s ba­zaar.com

04

foto: she­ma­zing.com

05

foto: gla­mour.com

co­ver foto: fas­hi­onista.com

Komentáre