Keď sa po­vie letná móda, väč­šina z nás si pred­staví prúž­ko­vané ná­mor­nícke alebo hi­pi­sácke ob­le­če­nie, ktoré no­síme den­no­denne a je veľmi po­hodlné. Gin­gham vzor je však pre nás veľmi štý­lový a preto si mys­líme, že má tiež svoje miesto v tvo­jom šat­níku po­čas leta. Tu sú out­fity, kto­rými sa mô­žeš in­špi­ro­vať.

Last post we­a­ring this shirt I pro­mise! For a little while at le­ast! 😬

A post sha­red by Pi­per Arielle (@pi­per­by­de­sign) on

Sum­mer Ce­leb­ra­ti­ons 💍 #ho­ok­li­ne­and­cin­kerr #gin­gham #ootn #hyd­ran­geas #jc­rew

A post sha­red by Libby Ma­rie (@ba­len­cia­ga­and­bubb­les) on

Gin­gham and flo­wers has been the look this sum­mer 🌸

A post sha­red by Ca­ro­lina Pin­glo Rizo Pat­rón (@ca­re­pin­glo) on

Komentáre