V dneš­nej dobe je veľmi ťažké zau­jať nie­čím no­vým. Ani v móde to nie je vý­nim­kou, priam je to ešte ná­roč­nej­šie. Nie­ktoré slečny sa na­toľko sna­žia zau­jať opačné po­hla­vie, že pre­sa­hujú me­dze, o kto­rých sa v mi­nu­losti len šuš­kalo. Po­stupne re­du­kujú zo svo­jich out­fi­tov väč­šie kusy ob­le­če­nia a tak sa môže stať, že na ulici stret­nete dievča s ho­lým pup­kom a v mini šort­kách. Ale je to sku­točne také lá­kavé pre mu­žov? Skús sa po­su­núť o krok vyš­šie a nauč sa ob­lie­kať ako dáma.

foto: ur­su­li­ne­ma­ga­zine.com

Iste všetci po­znajú večnú krásku Ma­ri­lyn Mon­roe. Je­den z jej vý­ro­kov znie: „Vaše ob­le­če­nie by malo byť na­toľko tesné, aby bolo vi­dieť, že ste žena, ale na­toľko voľné, aby bolo vi­dieť, že ste dáma.“  A že jej sa teda po­da­rilo byť za dámu! Stále sa dá byť sexy a pri­tom ele­gantná.

Čierny ro­lák preto o tebe už ne­ho­vorí len to, že si sa­mo­tár­ska šedá myška, ale že si vá­žiš samú seba a ne­pot­re­bu­ješ nutne uka­zo­vať ce­lému svetu svoje pred­nosti. Má to v sebe kú­sok ta­jom­nosti, ktorú muži tak na že­nách mi­lujú. 

V his­tó­rii exis­tuje mnoho žien, ktoré zau­jali celý svet svo­jou ele­gan­ciou a pri­tom im os­tal ti­tul krásne. Čo tak vy­skú­šať na­miesto vý­strihu vpredu kú­sok od­ha­lené chrbta? In­špi­rá­ciou môže byť ďal­šia z radu žien s veľ­kým Ž – Aud­rey Hep­burn.

foto: cli­que

A mnohé prí­klady sa dajú nájsť aj v dneš­nej dobe a vô­bec to nie je sta­ro­módne. Kate Midd­le­ton spô­so­bila svo­jou jed­no­du­chos­ťou a žen­skou krá­sou taký ošiaľ, že ti­sícky žien sa sna­žia pre­brať z jej štýlu ne­jakú časť. A ne­nosí žiadne mini šortky, ktoré by od­ha­ľo­vali viac ako treba.

foto: pin­te­rest

Tak poď do toho a buď dáma! Ob­leč si na­miesto úz­keho topu niečo voľ­nej­šie alebo opráš to sako, ktoré si od­kla­dáš na ne­jakú sláv­nost­nej­šiu chvíľu. Te­nisky na­hraď jem­nými lo­dič­kami, v kto­rých bu­deš mať nohy ako Be­y­oncé a ešte v ten deň si ur­čite vy­slú­žiš tú­žobný po­hľad rov­nako od mu­žov ako od žien.

ti­tulná foto: eli­te­daily

Komentáre